09-04-2021

На 8 април 2021 г. EFSA и ECDC публикуваха Обобщен доклад на Европейския съюз относно антимикробната резистентност (АМР) на зоонозни и индикаторни бактерии от хора, животни и храни за периода 2018/2019 г.

Мониторингът през 2018 г. е фокусиран върху домашни птици и получените от тях кланични трупове/месо, докато мониторингът, извършен през 2019 г. – върху прасета и телета на възраст под 1 година, както и получените от тях трупове/месо. Настоящият доклад за 2018/2019 г. включва данни за изолати на Salmonella, Campylobacter и Escherichia coli, както и информация, получена от специфичния мониторинг на предполагаеми ESBL-/AmpC-/carbapenemase продуциращи изолати на E. coli. Освен това някои държави членки предоставят доброволно информация за появата на метицилин-резистентен Staphylococcus aureus при животни и в храни.

Пълният текст на доклада е достъпен на електронната страница на EFSA на следния линк:

https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/6490

Докладът е придружен от новина „Нивата на резистентност при бактерии, причиняващи хранителни инфекции, все още са високи“, достъпна на английски, френски, немски, италиански и испански език на електронната страница на EFSA на следния линк:

https://www.efsa.europa.eu/en/news/resistance-levels-still-high-bacteria-causing-foodborne-infections?amp%3Butm_campaign=amrdataviz2021&amp%3Butm_source=fp&utm_medium=email

както и от интерактивен инструмент, който дава информация за АМР при хора, животни и храни в ЕС, достъпен на следния линк:

https://efsa.gitlab.io/multimedia/dataviz-2019/index.htm?utm_medium=email&utm_source=fp&utm_campaign=amrdataviz2021

 

Национален контактен център на EFSA
Център за оценка на риска по хранителната верига
Министерство на земеделието, храните и горите
Бул. Цар Борис III, 136
1618, София
БЪЛГАРИЯ
EFSAfocalpoint@mzh.government.bg
http://corhv.government.bg/
http://focalpointbg.com/

Архив