17-03-2015


Публикуван на 23 декември 2009

РЕЗЮМЕ
Зоонозите са инфекции и заболявания, които се предават пряко или непряко, например чрез замърсени храни, между животни и хора. Тежестта на тези заболявания при хора варира от слаби симптоми до животозастрашаващи състояния. За превенция на появата на зоонози, важно е да се идентифицират животните и храните, които са главните източници на заразяване.За тази цел страните членки на Европейския съюз събират и анализират информация, свързана с опазване на човешкото здраве.
През 2008 г. 27 страни членки на ЕС подадоха в Европейската комисия и Европейския орган по безопасност на храните информация за наличието на зоонози, агенти, причиняващи зоонози и заболявания, свързани с храните. Информация за зоонози беше получена и от Европейския център за превенция и контрол на болестите, както и от четири държави, които не са членове на ЕС. С помощта на Колабориращия център по зоонози, Европейският орган по безопасност на храните и Европейският център за превенция и контрол на болестите анализираха всички данни и публикуваха резултатите в годишния Обобщен доклад на Общността, обхващащ 15 болести.
През 2008 г. салмонелозата отново беше втората най-често съобщавана зоонотична болест при хората с потвърдени 131468 случаи. Статистически значимата тенденция за намаляване на честотата на съобщаване на случаи на салмонелоза продължава вече пет последователни години в ЕС. По-специално, през 2008 г. забележимо намалява броят на случаите при хора с S. Enteritidis, а се наблюдава увеличаване на броя на случаите със S. Typhimurium.
В хранителни продукти Salmonella най-често беше откривана в прясно месо от бройлери, пуйки и свине - средно съответно с 5.1%, 5.6% и 0.7%. Salmonella се откриваше рядко в други хранителни продукти – млечни продукти, плодове и зеленчуци. В брюкселско зеле, билки и подправки, обаче, бяха докладвани повишени нива на заразяване. Несъответствие с критериите на Общността за Salmonella беше наблюдавано главно при кайма и месни продукти.
Значително намаляване на честотата на S. Enteritidis и S. Typhimurium при кокошки-носачки беше наблюдавано през 2008 г., която беше първата година, в която страните членки внедриха нови програми за контрол в тази популация. Подобрената ситуация при стадата от кокошки носачки вероятно има значение за намаляването на случаите при хора с S. Enteritidis, тъй като яйцата са важен източник за тези заразявания.
Двадесет страни членки вече достигнаха целите си за намаляване на Salmonella, поставени през 2008 г. за кокошки носачки. Освен това, 19 страни членки докладваха честота на Salmonella по-ниска от целевия 1% за птичи стада, който трябваше да бъде постигнат до края на 2009 г. На ниво Общност, няма големи промени в честотата на Salmonella при популациите от бройлери, пуйки и прасета.
През 2008 г. кампилобактериозата продължи да бъде най-честият стомашночревен бактериален патоген при хора в ЕС с потвърдени 190566 случая, въпреки че броят на съобщените случаи е намалял с 5% в сравнение с 2007 г. В храни най-високият процент на проби, положителни за Campylobacter се потвърди за прясно птиче месо, със средно 30.1% положителни проби. Campylobacter беше откриван в живи птици, прасета и едър рогат добитък.
Броят на случаите с листериоза при хора е намалял с 11.1% в сравнение с 2007 г., като през 2008 г. има 1382 потвърдени случаи. Сред тези случаи беше отчетена висока смъртност – 20.5%.
Бактериите Listeria бяха рядко откривани в ЕС в нива, надвишаващи определените граници за безопасност в готови храни, като надвишавания имаше при рибни продукти, сирена, месни продукти и сандвичи на нива 0.2-0.5%.
За първи път на ниво Европейски съюз бяха анализирани нивата на Ку-треска в хора, като през 2007 г. бяха отчетени 585 потвърдени случаи, а през 2008 г. броят им се увеличи до 1594. Ку-треска беше наблюдавана и в едър рогат добитък, кози и овце,с най-голяма честота сред козите.
Общо 3159 потвърдени веротоксигенни инфекции с E. coli (VTEC) и потвърдени 8346 случаи с йерсиниоза у хора бяха отчетени на ниво Европейски съюз. При животните и храните човешки патогенни VTEC бактерии най-често бяха съобщавани сред месо от добитък и говеда и рядко при други храни и животински видове. Бактерии Yersinia най-често бяха откривани при прасета и свинско месо.
През 2008 г. в Европейския съюз бяха докладвани 619 потвърдени случаи с бруцелоза. Докато честотата на туберкулоза и бруцелоза при добитъка остана доста неизменна в сравнение с 2007 г., наличието на бруцелоза при овце/кози отбеляза леко намаляване.
Две паразитни зоонози, трихинелоза и ехинококоза, причиниха съответно 670 и 891 случаи при хора в ЕС. Неконтролираното месо от диви и домашни прасета е най-значителният източник на случаи с трихинелоза при хора. И двата паразитни вида бяха главно намерени у дивеч.
Общо 5332 заболявания, свързани с храните, бяха отчетени в Европейския съюз, причиняващи 45622 случаи при хора, 6230 хоспитализации и 32 смъртни случаи. Повечето от тях са причинени от Salmonella (35.4%), вируси (13.1%) и бактериални токсини (9.8%). Най-важните хранителни източници бяха яйцата и яйчните продукти (23.1%), свинско месо и продукти от него (10.2%) и смесено или бюфетно хранене (9.2%). Освен това през 2008 г. бяха отчетени и 12 заболявания, свързани с водата, дължащи се на замърсяване на частни и обществени водни източници.
Четири случая с бяс бяха отчетени през 2008 г. при хора . Единият от тях беше придобит на европейска територия, а друг – във френски отвъдморски департамент. Бяс е докладван и при домашни и диви животни в балтийските и някои източноевропейски страни членки, главно при лисици и еноти. Четири случаи на бяс бяха отчетени от внесени от други територии животни, както и един вторичен случай при куче, в контакт с внесено куче с бяс.
Бяха докладвани и някои данни за Toxoplasma, Cysticerci, Francisella и Leptospira, намерени в домашни и диви животни.
За цитирания: The Community Summary Report on Trends and Sources of Zoonoses, Zoonotic Agents and foodborne
outbreaks in the European Union in 2008, The EFSA Journal (2010), 1496.

Архив