17-03-2015

Обобщен доклад от единната мониторингова програма на
Европейската комисия за остатъци от пестициди в храните през 2010 г

The 2010 European Union Report on Pesticide Residues in Food

Резюме от доклад

Настоящият доклад представя резултатите от контрола на остатъци от пестициди в храни, включени в извадката през календарната 2010 година в 27-те държави-членки на ЕС и две страни от EFTA( Европейска асоциация за свободна търговия)-Исландия и Норвегия, с цел да се гарантира безопасността на хранителните продукти с европейските стандарти по отношение на допустимите максимални граници от пестициди. В допълнение, докладът представя резултатите от оценката на риска за потребителите на остатъци от пестициди.
Във всяка европейска страна са разработени две контролни програми –национални контролни/мониторингови програми, които са индивидуални за всяка държава-членка и Европейска координирана многогодишна контролна програма, която дава ясни насоки за това какви специфични контролни дейности трябва да се извършват от държавите-членки.
Европейската контролна програма определя 157 пестицида които да бъдат анализирани в храните от растителен произход и 34 пестицида в храните от животински произход. Общият брой анализирани проби за 2010 г. е 12 168.
Анализът на резултатите от координираната програма за 2010 г. показва, че в 197 (1,6%) от 12 168 проби е установено надвишаване на максимално допустимите граници на остатъчни количества от пестициди, а в 5802 (47,7%) от пробите са открити остатъци, но в границите на максимално допустимите концентрации (MRL). От анализираните проби, 6169 (50,7%) са били свободни от измерими остатъчни количества от пестициди.
Според резултатите от последните четири-координирани програми на ЕС (2007 - 2010), процентът проби, надвишаващи MRL е доста стабилен и с малки вариацииот 1,2% до 2,3%. През 2010 г. най-високият процент проби, надвишаващи MRL е установен при овес (5,3%), следван от маруля (3,4%), ягоди (2,8%), праскови (1,8%), ябълки (1,3%), круши (1,3%), домати (1,2%), праз лук (1,0%), главесто зеле (0,9%) и ръж (0,2%). Превишения на MRL не са съобщени в проби от мляко и свинско месо. Прасковите са имали най-висок процент проби с измерими остатъчни количества от пестициди, без да надвишават нивата на MRL-73%, следвани от пробите ябълки - 68% и съответно 68% от пробите с ягоди. Сравнявайки резултатите от мониторинговите програми за 2007 и 2010 г., където са тествани същите продукти от растителен произход - с изключение на крушите, беше отбелязано, че единственият продукт, за който процентът проби без откриваеми остатъци се е увеличил са ягодите - 31,1% през 2007 г. до 32,1% през 2010 г. Процентът проби, надвишаващи MRL за периода 2007-2010 се е увеличил за следните култури: праз, маруля, овес, и домати.

Установено е, че в пробите с произход от трети страни по-често е откривано надвишаване на MRL-7,9% от пробите, в сравнение с проби от ЕС (1,5% от пробите). По отношение на стоковите групи, повечето превишения на MRL (11,1%) са открити в непреработени бобови зеленчуци , подправки (8,5%) и ядки (8,3%).
По отношение съдържанието на множество остатъци от пестициди в една и съща проба, остатъци от два или повече пестициди са открити в 26,6% от анализираните проби.
Важни продукти, предназначени за човешка консумация с множество остатъци от пестициди са: черен дроб (95,7% от пробите), цитрусови плодове (62,8% от пробите) и ягоди (60,5% от пробите).
В по-голямата част от храните от животински произход е установена липса на откриваеми остатъци от пестициди (87,3% от пробите са отчетени под границата на количествено определяне). За 2010 г. в продукти от животински произход са открити общо 43 различни пестицида, най-често срещани от които са ДДТ и хексахлорхексан, съответно 13,4% и 11,6% от анализираните проби съдържат тези пестициди. Тези вещества са устойчиви органични замърсители, които имат способност да се акумулират в мастни матрици.
През 2010 г. са анализирани общо 1828 проби от бебешки храни, като остатъци от пестициди под нивата на MRL са открити в 154 проби (8,4%), а в 36 проби (2,0%) са отрити остатъчни нива над допустимите.
От продукти с органичен произход през 2010 г. са анализирани 3571 проби, което съответства на 4,9% от всички контролни проби. За плодове и ядки са открити по-малко на брой превишения на MRL (0,9%) в сравнение с конвенционално отглеждани плодове и ядки (2,9%). При зеленчуците, пробите с открити надвишения на MRL са 1,0% и 3,8% съответно за органично и конвенционално отглеждани продукти. Общо 131 различни пестициди са открити в органични продукти в измерими концентрации, от тях 26 пестицида са открити в най-малко пет проби. Следва да се отбележи, че 25 от тези 26 вещества не са разрешени в биологичното земеделие.
Резултатите от координирана програма за мониторинг на ЕС са били използвани за оценка на хранителната експозиция на консуматорите от остатъци от пестициди.
Извършена е оценка на острата(краткосрочна) експозиция на потребителите за 134 пестицида, обхванати от координираната програма за мониторинг. Оценката е съсредоточена върху 12 целеви хранителни продукта, определени от мониторинговата програма за 2010 г. За 20 от тези 134 пестицида няма остатъчни количества в измерими концентрации в никоя от взетите проби, а именно: алдрин и диелдрин, бенфуракарб, бромуконазол, кадусафос, карбосулфан, хлордан, хлорбензилат, динокап, фипронил, фостиазат, метконазол, метоксихлор, паратион, фентоат, фоксим, протиоконазол, пиразофос, ресметрин, текназен и тритиконазол. По тази причина за тези вещества експозицията на потребителите, в резултат от консумацията на хранителните продукти, обхванати от координирана програма за мониторинг на ЕС се счита за незначителна.
Що се отнася за останалите пестициди, обхванати от координираната мониторингова програма на ЕС, потенциален остър риск не може да бъде изключен за 79 проби, отнасящи се до 30 различни пестицида. Хранителни продукти, за които не е установен повишен риска за консуматора са: мляко, овес, ръж и свинско месо. Идентифицирани са продукти с най-често превишаване на острия риск за консуматора като: ябълки, маруля и домати. При анализа на резултатите от пробите от биологично произведени продукти не е доказан потенциален остър риск за консуматора за нито една от пробите с установено съдържание на пестициди.
В дългосрочен план остра хронична оценка на експозицията е извършена за 171 от 178 вещества, обхванати от координирана програма за мониторинг на ЕС , за които има налични токсикологични референтни стойности. Тя се основава на наличнипроучвания за остатъчни количества от пестициди при 28-те най-разпространени хранителни продукта в диетата на човека. Въз основа на съвременните научни познания, следва да се заключи, че продуктите, обхванати от програмата за мониторинг на ЕС за 2010, в дългосрочен план не представляват риск за здравето на консуматорите.

Архив