17-03-2015

Обобщен литературен преглед на географското разпространение на векторите, пренасящи вируса на Треската от долината на Рифт в Европа и съседни страни от басейна на Средиземно море

Systematic literature review on the geographic distribution of rift valley fever vectors in Europe and the neighbouring countries of the Mediterranean Basin

Заболяването Треска от долината на Рифт (Rift Valley fever -RVF) се среща в основно в страните от Суб-Сахарния пояс на Африка и предизвиква нарастваща загриженост, тъй като тази векторно преносима болест може да бъде пренесена в Европа. Глобализацията, промените в естествения пейзаж и промените в икономическите отношения създават подходящи условия за появата на епидемии от векторно-преносими зоонози в Европа. Една от тези векторно преносими вирусни болести с нарастваща глобална значимост е RVF. Тази зооноза се свързва с комплекс от фактори, включващи чувствителни животни, комарни вектори, климат, екология и търговски връзки. Периодичната поява на RVF главно засяга страните от Суб-Сахарната област на Африка и предизвиква значителна заплаха за здравето животните, хората и икономиката на засегнатите страни. Освен това съществува и потенциална опасност за разпространение на заболяването извън Африканския континент, което е свързано с глобалните промени на околната среда, демографските или социалноикономическите условия на фона на повишена международна търговия. Предаването на тази вирусна болест се осъществява по различни механизми, като най-важен от тях си остава този чрез инфектирани с вируса комари.

Различни видове комари са възможни вектори, главно от родовете Aedes и Culex. Възможното съществуване/или разпространение на най-малко 9 от тези видове в басейна на Средиземно море не са напълно изяснени и това се оказва решаващо за оценката за риска от разпространение на болестта в Европа. За получаването на тази информация е използван stepwise подходът за да се направи пълен преглед на данните за присъствието/или отсъствието на данни за тези 9 вида комари в страните от региона с използването на различи литературни източници. Моделът включва и подходящи природни и екоклиматични данни, за да могат да се определят подходящите зони на разпространение на векторите. Цялата информация е използвана за да се генерират карти на предполагаемото разпространение на векторите. Изходните точки савалидирани с помощта на внимателна оценка и сравняване на наличните карти с използване на програмата Random Classification Forest.

Съставени са карти на предполагаемото разпространение за всички видове комари с адекватно висока точност с използване на софтуерната програма Area Under the Receiver Operating Curve (AUC). Тези карти подчертават специфични региони от Европа и граничещите страни от Средиземноморския басейн, която е много подходяща за определяне възможността за поява на предполагаемите вектори за разпространение на RVF. Тази информация е едно от първите условия за преодоляване на ограниченото познание за екологията на векторите и тяхното разпространение за проучвания регион. Тъй като разпространението на векторните заболявания с участието на комари и тяхното разпространение в Европа остава сравнително слабо, то при всяка поява на такова заболяване би се очаквал възходящ тренд на заболеваемост и широко географско разпространение на инфекцията. Анализът на огнищата на разпространение на RVF на Арабския полуостров през 2000 година показва, че проникването на вируса най-вероятно е станало чрез животни от Източна Африка. Появата му на бреговата ивица на Червено море е значителна стъпка за придвижване на вируса към Европа. В планинските райони на Арабския полуостров обаче и във вътрешните плата на Саудитска Арабия изглежда е имало лимитиращи фактори на неговото разпространение. Независимо от това се препоръчва една от първите и основни оценки на риска да се направи за наличието на потенциални вектори за граничните региони на Средиземноморския регион (за страните от Южна Европа и Близкия Изток).

Моделът се нуждае от повече данни за плътността и разпространението на видовете комари, както и за тяхната епидемиологична векторна роля. Тези данни ще могат да бъдат използвани като отправна точка за една бъдеща по-задълбочена оценка на риска от възможността за навлизане на заболяването RVF в Европа.

Изводи:

1. Това е първата стъпка за една по-задълбочена оценка на риска от възможна поява и разпространение на RVF в Европа и по-специално в страните от Средиземноморския басейн. Основавайки се на наличната научна информацията е направен пълен преглед на данните за присъствието/или отсъствието на данни за 9 основни компетентни вида комари в страните от региона на основата на различи литературни източници.

2. Представените предполагаеми карти на разпространение на векторите показват възможността за разпространение на RVF в отделни части от Европа и Средиземноморския басейн. Сравняването на предполагаемите карти на присъствие на векторите показват, че крайбрежните зони на повечето от страните на Средиземноморския басейн са подходящи за съществуване и биологична активност на повечето от значимите вектори, пренасящи заболяването. В тези зони, рискът от потенциално предаване е висок, тъй като е известно, че появата на RVF се свързва с висока активност на родовете комари Aedes и Culex.


Препоръка

RVF се свързва с комплекс от фактори, които влияят на възможностите за неговото предаване и разпространение. Те включват чувствителните гостоприемници, вектори, климат, екология, глобализация и търговска активност. Тези данни следва да бъдат използвани като основаза една бъдеща по-задълбочена оценка на риска от възможно проникване и разпространение на RVF в Европа.

Литературни Източници:

1. Amraoui, F., Krida G., Bouattour A., Rhim A, Daaboub J, et al. (2012). Culex pipiens, an Experimental Efficient Vector of West Nile and Rift Valley Fever Viruses in the Maghreb Region. PLoS ONE, 7(5): e36757. doi:10.1371/journal.pone.0036757

2. Chaves, L.F., Hamer G.L., Walker E.D., Brown W.M., Ruiz M.O. & Kitron U.D. (2010). Climatic variability and landscape heterogeneity impact urban mosquito diversity and vector abundance and infection. Ecosphere, 2(6): a rt70. doi:10.1890/ES11-00088.1

3. Chevalier, V., Pepin M., Plee L. & Lancelot R. (2010). Rift Valley fever - a threat for Europe? EuroSurveillance, 15(10):pii=19506.

4. European Food Safety Authority (EFSA) (2005). Opinion of the Scientific Panel on Animal Health and Welfare (AHAW) on a request from the Commission related to "The Risk of a Rift Valley Fever Incursion and its Persistence within the Community". EFSA-Q-2004-050. The EFSA Journal, 3(10):


Архив