17-03-2015

30 ноември 2010

Господин Председател, почитаеми членове на Парламента на Европа,

Увод
Винаги съм благодарна за възможността да се обърна към Парламента на Европа и да обменя възгледи с Вас за дейностите на Европейския орган по безопасност на храните. Въпреки че Регламентът за основаването на органа ни определя стриктно научна сфера на действие, ние сме напълно наясно, че трябва да се включваме в по-широки обществени дебати за хранителната верига така че съветите ни да бъдат задълбочени и релевантни за управляващите риска. Този ежегоден обмен на виждания с Парламента е бил много конструктивен за стратегическото развитие на EFSA и днешното изслушване е важно и в контекста на подновяването на моя мандат. Вашата подкрепа беше особено важна в подпомагането на важните дейности, които EFSA предприема за защита на гражданите на Европа.

Вие ясно демонстрирахте интереса си към работата на
EFSA през юни тази година, когато делегация от Комитета ENVI, водена от Председателя Джо Лейнен, посети главната ни квартира в Парма. Вашето посещение беше много насърчаващо за колектива на EFSA и за всички, които допринасят за дейностите на Органа в Европа. Благодаря Ви и за подкрепата за бюджета ни за 2011 г. – оценяваме я високо.

Какво е извършено
През 2010 г. ние стартирахме две независими изследвания за определяне на напредъка на
EFSA през последните 8 години в някои ключови стратегически насоки. Първото, което искам да спомена, е изследването Eurobarometer на начина, по който потребителите възприемат риска, свързан с храните, което публикувахме преди две седмици. Ключовите резултати показват, че европейските потребители свързват храната с вкуса и удоволствието и се чувстват защитени от системата за безопасност на храните на ЕС. По отношение на надеждните източници на информация, учените са на четвърто място след здравните професионалисти, семейството и организациите на потребителите и – убедително – две трети дават доверието си на органите по безопасност на храните на национално или европейско ниво. Гражданите на ЕС вярват, че обществените органи правят много за гарантиране на безопасни храни, че основават решенията си на научни доказателства и че вършат добра работа по информиране за рискове, свързани с храните – значително подобрение след 2005 г.

Второто изследване, което искам да спомена, беше завършено по-рано през тази година. То оценява как се възприема и оценява
EFSA от ключовите му играчи и партньори, включително европейски институции, национални органи по безопасност на храните, управляващи риска на национално ниво, основни играчи, учени и медии. EFSA се счита за отворена и прозрачна организация, произвеждаща впечатляващ обем висококачествени научни съвети в подкрепа на вземането на решение. Виждането за него е, че е независима организация, която консолидира и умножава паневропейската експертиза. Освен като изграждащ синергии с националните органи по безопасност на храните, EFSA е признат като надежден партньор и даващ принос към международната общност по оценка на риска. Голямото увеличение на задачите, които Органът получава, показва доверието, което управляващите риска му отдават. Ролята му в координирането на мрежи от европейски експерти и списъкът му с ефективни комуникации с разнообразна публика се признават и оценяват високо. Това не са наши думи, а изказвания на нашите основни ключови играчи и партньори.

Признава се и че капацитетът на европейско ниво за оценка на риска се е повишил благодарение на финансовата помощ, която Вие и другите европейски институции са ни предоставили.

Респондентите дадоха ясен отговор на един въпрос – успеха на разделянето на оценката и управлението на риска и ударението върху научнообосновано законодателство – главните стълбове на Общия Закон за храните – и, цитирам: “респондентите никога не биха желали да се върнат назад към периода преди EFSA”. Все пак, няма място за задоволство, тъй като са идентифицирани няколко области, в които трябва да има подобряване – повече прозрачност и отвореност в научния процес и по-ясна и по-малко технически насочена комуникация – и ще продължим да работим по тях през 2011 г. и след това.

Развитие на работната програма на EFSA
Връщайки се към първите  години на съществуването на
EFSA, вярвам, че можем сигурно да кажем, че в общи линии новата европейска система за безопасност на храните отговори на очакванията на създателите си! Европа направи значителен напредък по ключови проблеми на общественото здраве, свързани с хранителната верига, като Salmonella, спонгиформна енцефалопатия по говедата (BSE) и химични замърсители. Съветите на EFSA дадоха съществен принос в тези постижения.

При изпълнение на задачите си EFSA се адаптира към промените за законодателството и потребностите на управляващите риска. Това означаваше, че работната програма на Органа се е развила значително по обхват и естество.

В чисто количествен аспект, производителността ни трябваше значително да се повишава, за да отговорим на нарастващите искания за съвети. За сравнение, през 2007 г. получихме 220 запитвания от Комисията, през 2009 г. – 360, а през 2010 г. - 900. Значителното увеличаване на произведените материали – над 600 през тази година – за отговор на исканията, беше постигнато чрез комбинация от увеличени човешки и финансови ресурси, повишена ефикасност, ценна подкрепа от научни експерти и, не на последно място, на отдадеността на талантливия и мотивиран екип на EFSA.

Развитието на законодателството след 2002 г. изискваше значително увеличение на ресурсите, които отделяме за оценката на регулираните продукти (или както ние казваме, заявления) като пестициди, храни и добавки към храни, и материали, предназначени за контакт с храни – както и здравни претенции. Когато Регламентът за създаването ни влезе в сила, беше трудно да се предвиди, че след 8 години повече от 70% от нашите научни продукти ще се отнасят до заявления или че ще отделяме 40% от ресурсите си за тази дейност. В това отношение, работната програма на EFSA започва да прилича на тези на други органи като Европейската агенция по лекарствата или Европейската агенция по химикалите.

Естеството на нашата работа също се разви в отговор на промените в секторното законодателство и сега EFSA оценява не само рискове за здравето на хората, животните и растенията, а и за околната среда. Например, нашите оценки за риска за околната среда в такива области като ГМО и пестициди дават на Органа важна роля в опазването на околната среда и осигуряване на устойчивост на европейската хранителна верига. Освен това, ние все по-често сме молени да оценим не само рисковете, а и ефикасността или ползата за здравето или околната среда, например работата ни по здравните претенции и пестицидите. Това осигурява на управляващите риска по-всеобхващащи съвети, на които да основат решенията си. Ние инвестирахме много и в събирането на данни, за да подобрим точността на оценките на риска и нашият принос към мониторинга на риска след разрешаването за пускане на пазара е от особена важност за опазването на потребителите и околната среда.

Пътят напред
Преразпределението на ресурсите, които имахме, в отговор на увеличените заявления, означава, че трябва да си зададем някои важни въпроси. Първо и най-важно, как можем да продължим да се занимаваме с основните рискове за общественото здраве (химични и биологични замърсители и проблеми, свързани с храненето), докато едновременно с това работим по заявления, поддържайки каузата на Европейската стратегия 2020 за мъдри и устойчиви иновации?

Бих искала да споделя с Вас как възнамеряваме да се обърнем към това двойно предизвикателство и моето убеждение е, че трябва да направим четири основни стъпки.

Първо, системата с Панели е убедителна и ефективно предоставя съветите, които искат управляващите риска. Трябва, обаче, да гарантираме, ч е устойчива. Поради увеличаващия се брой заявления, голяма част от времето на експертите се отделя за рутинни оценки. Освен това, влиянието на настоящия икономически климат означава, че участието в работата на EFSA може да стане по-трудно за националните експерти. Важно е да се помни, че половината от нашите експерти от панелите сега идват от национални органи по оценка на риска. Така че, за да направим EFSA атрактивен за водещи научни експерти и за да гарантираме дългосрочната устойчивост на научните панели, трябва да модернизираме ролята на панелите. Предлагаме в бъдеще да фокусираме техния принос там, където тяхната експертиза има най-голямо въздействие: обръщане към най-сложните проблеми на науката и общественото здраве и разработване на методологии за оценка на риска, едновременно с продължаване на гарантиране на качеството на научната продукция на EFSA.

Второ, в резултат на тази промяна на ударението върху работата на научните експерти, EFSA ще се нуждае от увеличаване на броя на научния състав, отговарящ за обработка на заявленията.

Вече прилагаме този модел в сектора на пестицидите в сътрудничество с националните органи по оценка на риска и той е подобен на модела, използван от Европейската агенция по лекарствата.

Трето, приносът на страните членки и от жизнено значение, ако трябва да отговорим на повишаващото се работно натоварване на EFSA, което през годините може да бъде и променливо, и непредсказуемо. Повишаващата се синергия между EFSA и националните научни организации се отразява, по-специално, в стойността на договорите и грантовете, които Органът предоставя ежегодно: тя се повиши от около 1 милион евро през 2007 г. до 8 милиона през 2010 г. Обсъдихме бъдещата стратегия за сътрудничество няколко пъти тази година с Консултативния си форум, Комисията и Управителния борд на EFSA. Необходимо ни е по-нататъшно значително участие на страните членки в нашата работа и предлагаме да извършим това чрез повишаване на приноса на националните агенции и националните научни организации в подготвителната работа на научната но продукция. Страните членки се съгласиха, че сътрудничеството ще се фокусира върху избрани национални институции – така наречените “Центрове на съвършенство” – с дългосрочна решимост за инвестиране в специфични области на експертиза.

Този нов подход ще бъде взаимно полезен: ще разшири способността на EFSA за резултати, ще повиши чувството за собственост в работата му, по-ефективно ще умножава ресурсите за оценка на риска в ЕС и ще подпомага възможностите за оценка на риска на национално ниво в страните членки. Нивото, обаче, на инвестиции от 8 милиона евро трябва значително да се увеличи.

Четвърто, комуникацията на риска е интегрална част от процеса на анализ на риска, споделяна от оценителите на риска и управляващите риска. Тя е от основна важност за изграждане на доверието на потребителите в нашето снабдяване с храни. Предприехме няколко инициативи за измерване на ефективността ни и за разбиране на развиващите се възприемания на риска в Европа – вече говорих за някои от тези инициативи. През декември ще представим нашата Стратегия за комуникации 2010-2013 на Управителния борд на EFSA. Тя отразява новата комуникационна реалност и се гради на принципите на въздействие, ефективност и ефикасност. Една от новите посоки е приложението на по-тематичен подход в комуникационните ни дейности. Въпреки че EFSA, разбира се, ще продължи да публикува всеки резултат, ще съсредоточим проактивните си комуникации върху ключови обекти, където можем да бъдем по-релевантни и въздействащи. Независимостта е една от тези ключови теми, където възнамеряваме да приложим този подход.

Регламенти и ресурси
Ако трябва да успеем в осъществяване на целите си, има стъпки, които можем и ще предприемем сега в
EFSA. Вече стартирахме преглед на ефикасността на EFSA, воден от външни консултанти. Той ще се съсредоточи върху три ключови области: управление на човешкия капитал, организационна структура и функциониране и управление на IT. В резултат на това, през 2011 г. EFSA ще оптимизира процесите на стратегическото си планиране и бюджетиране, ще създаде напълно интегрирана система за управление на дейността и ще започне да повишава качеството на услугите, предоставяни на заявителите. Това ще доведе до разглеждане на структурата на EFSA за отразяване на приоритетите на работната програма и по-специално нарастващия брой заявления.

Въпреки това, необходимите мерки за отговаряне на повишаващите се очаквания към EFSA не могат да бъдат приложени без Вашата подкрепа. Ние разбираме трудната икономическа и бюджетна среда, в която действаме, но набирането на допълнителни учени и по-нататъшното развитие на научното сътрудничество със страните членки ще изисква допълнителни ресурси през 2012 г. и след това.

Ще са необходими и законодателни промени. Законодателната рамка на EFSA покрива 38 различни регламентирани потоци за заявления и е важно тази комплексност да не води до ненужни забавяния за индустрията или общественото здраве. Нивото на комплексност в хранителния сектор е в рязък контраст с това, например в сектора на лекарствата или химикалите. Вярваме, че ще бъде от огромна полза за ефективността на EFSA да се опрости вертикалното законодателство в съответствие с инициативата на Комисията за опростени законодателни рамки в подкрепа на Europe 2020.

Заключение
В заключение безопасността на храните и храненето са от първостепенно значение за гражданите на Европа и искаме
EFSA да може да продължи да Ви подкрепя при отговаряне на техните очаквания и съображения. Освен това, агро-хранителния сектор е първият икономически сектор на Европа и EFSA е готов да гарантира, че той също отговаря на очакванията на операторите на хранителната верига чрез подкрепа на мъдрите и устойчиви иновации, които ще движат икономическия растеж.

Ние добре осъзнаваме настоящите икономически затруднения, но вярвам, че имаме възможност да гарантираме, че EFSA може да продължи за опазва общественото здраве и в същото време ефективно да допринася за предизвикателствата и възможностите на Европейската стратегия за иновации.

Благодаря Ви за вниманието и съм щастлива да участвам в дискусиите.

Публикувано: 30 ноември 2010

 

 

Катрин Геслен-Ланеел, изпълнителен директор на EFSA

Архив