17-03-2015

Катрин Геслен-Ланеел, Изпълнителен директор на Европейския орган по безопасност на храните

7 ноември 2011

 Уважаеми Господин Председател, уважаеми членове на Европейския парламент,

Щастлива съм, че имам възможността както всяка година да се обърна към Европейския парламент. Вашата подкрепа за работата, която предприемаме за защита на гражданите на Европа е особено важна и ние Ви благодарим за нея. През годината ние се консултирахме с Вас по ключови проблеми и високо оценяваме Вашия интерес към нашите дейности. Днес бих искала да Ви дам нова информация за нашата работа в три специфични области с основно въздействие върху общественото здраве в Европа – зоонотични болести, пренасяни с храни, химикали в храни и хранене – и след това накратко ще опиша някои нови стратегически разработки в EFSA.

Зоонотични болести, пренасяни с храни

Взривовете на E. coli (STEC) в Германия и Франция по-рано през тази година без съмнение показва необходимостта от контролиране на зоонотичните организми. Трагичните резултати – 50 смъртни случаи, хиляди болни и стотици с постоянна неработоспособност – ни напомни вредата, която може да бъде причинена от болести, пренасяни с храни. Зоонотичните болести се предават от животни на хора и обхващат някои от най-разпространените микроорганизми, пренасяни с храни в Европа, като Salmonella и Campylobacter. Те са значима хранителна заплаха, като всяка година в Европейския съюз всяка година се съобщават повече от 320 000 случаи.

Отчитайки важността им за общественото здраве, миналия месец вицепрезидентът Рот Берендт беше домакин и председател на семинар тук в Парламента. Съорганизатори на семинара бяха Комисията и Европейския център за превенция и контрол на болестите (ECDC). Успешно беше очертан прогреса, направен от Европа в контролирането на някои зоонотични болести и в подчертаване на това, което трябва да направим, за да постигнем по-нататъшен успех. Намаляването наполовина на случаите с хора със Salmonella в ЕС през петгодишния период до 2009 г. е нещо, с което можем да се гордеем, особено в светлината на тенденциите по света. Работата на EFSA е в центъра на това постижение и ние сме готови да продължим да подкрепяме националните и европейски програми.

Популациите от добитък са главните източници на зоонотични инфекции и заради това ние получихме широк мандат от Комисията през 2010 г. да представим научна обосновка за модернизирането на инспекцията на месото в Европа. Публикувахме първото становище, за свинете, в началото на октомври и то идентифицира няколко биологични опасности, включително Salmonella като приоритетни цели на инспекцията на свинското месо в кланиците. Становището дава няколко препоръки за това как да се подобрят методите на инспекция за улесняване на ранното откриване на биологични опасности и предлага въвеждане на широка рамка за гарантиране на безопасността на кланичното свинско месо и стратегии за пробовземане, основани на риска. До средата на 2013 г. ще публикуваме общо шест становища и тази работа ще бъде инструмент за по-добро контролиране на биологичните и химични замърсители в Европейската верига за снабдяване с месо.

Както знаете, EFSA всяка година отговаря на множество спешни искания от Комисията или страните членки и скорошните взривове на STEC са пример за това къде нашите процедури за готовност за реагиране на криза влизат в ефективно действие. След началото на кризата през май/юни ние издадохме шест отделни спешни становища или доклади, някои съвместно с ECDC и други експертни органи в страните членки. Освен това, по искане на Комисията и Германските власти делегация на EFSA осигури техническа помощ при проследяване на източника на взрива, Когато по-късно се появи Френският клъстер, ние координирахме временна работна група, чийто доклад в началото на юли идентифицира, че възможната връзка между взривовете е партида семена от сминдух, внесени в Германия от Египет.

Следващото ни становище по рисковете от STEC и други патогени в семена и покълнали семена ще даде научна обосновка за превенция на такива взривове в бъдеще. В разрешаването на тази криза, инвестицията, която EFSA направи през годините – с Вашата подкрепа – в анализ на данни и мониторинг, статистика, възникващи рискове и процедури за готовност за криза, даде възможност на Европа да реагира ефективно. По отношение на комуникацията на риска, завършваме насоките на Консултативния ни форум подпомагане на повече кохерентност при подходите за комуникация на риска в ЕС – особено важно по време на кризи. В съответствие с тематичния подход, описан в Стратегията ни за комуникации 2010-2013, нашата страница в Интернет интегрира цялата ни работа по зоонозите по по-изразителен начин.

 

Химикали в храни

Новите проучвания на Евробарометър на осъзнаването на риска от консуматорите очертават вариациите в обществената загриженост в Европа и химикалите в храните и по-специално остатъците от пестициди винаги са имали особено важно място. EFSA започна годишното събиране на резултати за замърсители от контролните системи на страните членки, Те включват остатъци от ветеринарни лекарства, персистентни органични замърсители като диоксини и ПХБ и остатъци от пестициди. Ние работим и по замърсители като тежки метали от околната среда, афлатоксини, както и акриламиди и фурани, генерирани по време на обработката на храни. За по-нататъшно подобряване на достоверността на данните ни, работим по подход, наречен “проучвания на общото хранене” в сътрудничество със СЗО и ФАО. Тези проучвания оценяват нивото на нутриенти или замърсители в храни при консумация, за храни, приготвени преди извършване на анализ.

Според законодателството, влязло в сила през 2008 г. страните членки провеждат ежегодни мониторингови програми за остатъци от пестициди и докладват резултатите на Европейската комисия и EFSA. Утре EFSA ще публикува третия годишен доклад за остатъци от пестициди, който дава преглед на остатъците, намерени в храни в Съюза през 2009 г. Резултатите са окуражаващи, показващи, че съответствието с нормите продължава да се повишава. Остатъци от 834 пестицида бяха в границите на препоръчаните стойности в почти 98% от 68 000 тествани проби от храни.

Докладът показа и че 61.4% от пробите не съдържат измерими остатъци от пестициди, а броят на проби, надвишаващи MRL намалява от 4.4% през 2006 г. до 1.4%.

От гледна точка на храненето и на оценката на риска, абсолютно важно е да се знае какво ядат европейците, както и състава на храните им. През последните години видяхме значително подобрение в точността на данните, достъпни за EFSA за консумацията на храни от възрастни, деца и стари хора и нивото на химични замърсители в голям спектър храни. Тази година EFSA завърши работа по Разширената европейска база данни за консумация на храни, която съдържа подробна информация за ежедневните хранителни навици на почти 70 000 индивиди в Европа по данни, представени от 22 страни членки, събрани от 32 различни национални проучвания на храненето.

 

Хранене

Сърдечносъдовите болести, ракът, диабетът и хроничните респираторни заболявания – главните така наречени незаразни заболявания – заедно отговарят за три от пет умирания по света. Тези болести са свързани с общи рискови фактори като лош хранителен избор, липса на физическа активност и други фактори от начина на живот. Тук, в Европа, бремето е едно от най-високите в света според най-новите статистически данни на СЗО за Европа. Една от ключовите профилактични мерки е предоставянето на информация и обучение за здравословното хранене. Както и базите данни за консумация на храни, нашата работа в области като определяне на референтни хранителни стойности подпомага политиците при разработване на стратегии за хранене и определяне на цели на общественото здраве, свързани с храненето. През миналия юли беше достигната друга важна точка с публикуването на окончателната серия от оценки на здравни претенции, кулминацията на повече от тригодишния труд на Панела на EFSA по хранене, диетични продукти и алергии. С подкрепата на персонала на EFSA, от 2008 г. до миналия юли , за да определят дали са стабилно научно подкрепени.

Тези научни становища ще се използват от Комисията и страните членки за вземане на решение дали претенциите могат да бъдат разрешени за използване в етикети и реклама. Това е много важен обем работа за консуматорите от Европа, тъй като им дава възможност за правене на информиран избор. Това ще помогне и на индустрията да определи бъдещи посоки за изследвания и иновации.

 Заключителни послания

Както описах преди една година пред този Комитет, друг ключов компонент от нашата работна програма е оценката на регулирани продукти, като добавки към храни за хора и животни, опаковъчни материали, ароматизанти, помощни средства при обработката, пестициди и ГМО. Освен за оценка на безопасността, все по-често сме ангажирани с оценка на ефикасността или ползата и въздействието върху околната среда. Тези предпазарни оценки са особено важни за защита на консуматорите, работещите и околната среда и те освен това подпомагат устойчивите иновации в земеделския и хранителен сектор – ключов компонент на стратегията Европа 2020.

Скорошната реорганизация в EFSA отчита важността на нашата работа по регулирани продукти, например, създаването на офис за заявления много ще улесни нашето взаимодействие с кандидатите и други ключови играчи и ще подобри ефективността ни. Ние имаме стриктно отделени ресурси за работа по ключовите проблеми на общественото здраве, предпазарната оценка на регулираните продукти поглъща около 40% от нашите годишни ресурси. Въпреки че влиянието на таксите за някои части от нашата работа все още се разглежда от Комисията, мисля, че е важно да се оцени, че какъвто и да е изходът, подпомагането на нашите основни дейности за общественото здраве трябва да се поддържа и наистина да се укрепи.

Отразихме някои от тези проблеми в разработването на Проекта за научна стратегия на EFSA 2012-2016, който в момента е даден за обществена консултация. Той очертава подход, основан на риска за приоритизиране на нашата работа. Документът описва четири стратегически цели за реализиране на бъдещите ни виждания за научната работа на EFSA: по-нататъшно развитие на научното ни съвършенство; оптимално използване на Европейския капацитет за оценка на риска; разработване и хармонизиране на методологии за оценка на риска; и укрепване на научната основа за оценка и мониторинг на риска.

Успоредно с Научната стратегия, разработихме Нова политика за независимост и процеси за вземане на научнообосновани решения. Тя се гради на съществуващи и предишни подходи и инструменти, с цел разработване на политика, която подобрява независимостта на нашата наука, запазвайки достъпа до висококачествена научна експертиза. Тя също беше обект на широки консултации, включително работно съвещание, което организирахме миналия месец тук в Брюксел. Диалогът, който имахме с широка публика, беше много ценен и разнообразието от получени приноси ще обогати окончателната политика и правилата за приложението й. В това отношение, искам да благодаря на Члена на Парламента Картика Лиотард, нашата връзка с Парламента, за ключовото обръщение към работното съвещание.

Преди да свърша, искам да благодаря на всички Вас за постоянната подкрепа за нашата работа и по-специално на бюджета ни. Искам и да повторя, че ние сме готови да Ви подпомагаме при отговаряне на очакванията и съображенията на гражданите на Европа. С удоволствие ще отговоря на всички въпроси, които можете да имате по отношение на работата на EFSA.

Благодаря Ви за вниманието.

Архив