17-03-2015

Европейският орган по безопасност на храните (EFSA) стартира обществена консултация по проект за становище, оценяващо релевантността и надеждността на подхода “Праг на токсикологично значение” (TTC) като инструмент за качествена оценка и научни съвети за рисковете за човешкото здраве от експозиция на ниски нива на вещества, присъстващи в храните за хора и животни. В становището Научният комитет на EFSA заключи, че подходът TTC не само е полезен за качествена оценка на риска, но е подходящ и за определяне на приоритети за оценка на безопасността на химикали, като по тази начин се дава възможност за по-ефективно използване на наличните ресурси и възможно намаляване на ненужното тестване върху животни. Становището идентифицира и области, в които подходът може да се прилага в работата на EFSA и области и вещества, за които не е подходящ. Всички ключови играчи и заинтересовани страни са поканени да дадат коментарите си по време на онлайн консултацията до 15 септември 2011 г.

Подобрените аналитични методи разрешават откриването на ниски и много ниски концентрации на химикали в храни за хора и животни, като резултатът от това е по-голямата необходимост от оценка на значението за здравето на откритите следи от вещества. Подходът TTC е разработен за качествена оценка на риска от вещества, присъстващи на ниски и много ниски нива и може да бъде използван за първоначална оценка на дадено вещество за определяне дали е необходима задълбочена оценка на риска. Ако е известна химичната структура на веществото, здравният му риск може да бъде определен на базата на генерични на експозиция на химикали прагове за човека (TTC стойности). TTC стойности са определени за вещества с подобна химична структура и вероятна токсичност въз основа на много публикувани токсикологични данни. Използвайки консервативен подход, химичните структури са групирани в три широки категории, определени като ниска, умерена или висока токсичност. Веществата се оценяват чрез сравняване на подходящата TTC стойност с достоверни данни за човешка експозиция. Ако човешката експозиция на дадено вещество е под TTC стойността, вероятността за неблагоприятни ефекти се счита за много ниска.

Становището за TTC третира релевантността и достоверността на науката, подкрепяща гореспоменатия подход и възможното приложение на подхода в научната работа на EFSA. То заключава, че подходът е полезен инструмент за скрининг на вещества с известна химична структура, когато съществуват ограничени или не съществуват релевантни данни за токсичност, но за експозицията е известно, че е ниска. Достоверните оценки на човешката експозиция, за които има достоверни данни, че не са недооценени, са критични за приложението на подхода TTC. Препоръчва се по-широко използване на TTC, тъй като той може да допринесе за намаляване на ненужното използване на животни в тестове за токсичност.

Становището идентифицира TTC стойности, които са достатъчно стабилни за използване в научните становища на Органа и областите, в които може да се използва подхода. Научният комитет дефинира и категории от вещества, такива като мощни канцерогени, канцерогени, метали и протеини, за които подходът TTC не е подходящ.

Това становище, резултат от инициативата на Научния комитет, е част от продължаващите усилия за оценка на новите методологии за оценка на риска, за да се гарантира, че подходите за оценка на риска, използвани от EFSA постоянно отразяват най-добрите постижения в науката.

При завършването на становището си Научният комитет ще вземе пред вид всички релевантни коментари, получени по време на обществената консултация. На сайта на
EFSA ще бъде публикуван обобщен доклад заедно с окончателното ръководство,което се очаква да бъде завършено до края на 2011 г.

Синтетичните и природните вещества в храните за хора и животни, като ароматизанти, материали за контакт с храни, хранителни добавки или замърсители, заедно с възможните им продукти на разпад или реакция, представляват много голям брой вещества, много от които все още изискват оценка на риска. В съответствие с мисията си EFSA има за цел да инвестира в научни иновации и нови техники, вземайки пред вид в същото време аспектите на благополучието на животните. Такива нови, прагматични подходи за оценка на риска могат да бъдат използвани като инструменти за определяне на приоритети и могат да позволят по-бързо осигуряване на научни съвети за възможни здравни рискове. Подходът TTC се използва понастоящем от EFSA за оценката на ароматизиращи вещества и на метаболити на пестициди for the evaluation of в подпочвени води.

Научният комитет на EFSA подпомага работата на Научните панели на EFSA по научни проблеми с хоризонтален характер и отговаря за общата координация за гарантиране на последователност на научните становища, изготвяни от Научните панели. Научният комитет се фокусира върху разработване на хармонизирани методологии за оценка на риска в области, където все още няма дефинирани подходи на ниво ЕС.

 

Архив