13-10-2021

На 12.10.2021 г. в приложението към Официален вестник на ЕСTenders electronic daily (TED) бе публикувано обявление на EFSA за обществена поръчка (OC/EFSA/ED/2021/1), състояща се от два лота (разработване на две пътни карти за действия) както следва: Лот 1: постигане на напредък при оценката на екологичния риск за насекомните опрашители, причиняван от химически съединения; Лот 2: прилагане на т.нар. -omics подходи (геномика, протеомика и прочее) и биоинформатика при извършване на оценка на риска от следващо поколение.

Основната цел на този търг е да предостави пътни карти за действие и препоръки за бъдещи многогодишни, многопартньорски проучвания или проекти за всеки от двата лота, надграждащи визията на EFSA и подкрепящи готовността на EFSA за бъдещи изисквания за оценка на риска, както и помагащи за предотвратяване на евентуални различия по чувствителни въпроси. EFSA дава приоритет на тези две научни теми за 2022 г. в съответствие със стратегията за работа на EFSA до 2027 г.

Целите, заложени в двата лота на предстоящата обществена поръчка е да се разработят независимо една от друга две пътни карти за действие:

1) за постигане на напредък в научната област при оценката на екологичния риск, който химически вещества (като например продукти за растителна защита, биоциди, ветеринарно медицински продукти и торове) създават за опрашващите насекоми, както и определяне на многогодишна стратегия за включване на оценките в няколко научни области на компетентност на EFSA. Информацията от този лот е от значение за консолидиране, актуализиране и хармонизиране на методологиите за оценка на екологичния риск на химически вещества за опрашващите насекоми, както и за разработване и прилагане на системен подход за оценка на риска, свързан с тях.

2) в научната област на т.нар. -omics подходи и свързаните с тях биоинформационни подходи при оценката на риска, както и определяне на многогодишна стратегия за тяхното прилагане в няколко научни области на компетентност на EFSA, за да се подпомогне преходът към оценка на риска от следващо поколение. Напредъкът в тази тема също ще насърчи прилагането на стратегията EFSA 2021-2027.

Поканата е отворена до 18 януари 2022 г., 14:30 часа (CET) и има максимален бюджет за финансиране от по 500 000 евро на лот (т.е. на пътна карта) – общо 1 000 000.00 EUR без ДДС.

В случай на възникнали въпроси, можете да ги отправите на следния e-mail адрес:  EFSAprocurement@efsa.europa.eu

Повече информация за конкретните цели на поканата и описание на двата лота можете да намерите на специалната страница на Официален вестник на ЕС за обществени поръчки на този линк.

 

Национален контактен център на EFSA
Център за оценка на риска по хранителната верига
Министерство на земеделието, храните и горите
Бул. Цар Борис III, 136
1618, София
БЪЛГАРИЯ
EFSAfocalpoint@mzh.government.bg
http://corhv.government.bg/
http://focalpointbg.com/

Архив