17-03-2015

Европейският орган по безопасност на храните (EFSA), Организацията по храни и земеделие на ООН (FAO) и Световната здравна организация (WHO) публикуваха общи насоки за хармонизиран подход за проучване на цялостното хранене (TDS). Организациите заключават, че, заедно с други програми за наблюдение на храненето, TDS е ефективен инструмент за оценка на хранителната експозиция на населението на вредни и полезни химикали в цялостното хранене. Насоките предлагат общи принципи за международно хармонизиране на методите на TDS, които, приложени в Европа, ще дадат сравними данни за хранителна експозиция на химикали в храни.

Надеждните и подробни данни за наличието на химични вещества (нутриенти, остатъци, замърсители) в храни заедно с данни за консумацията на храни са необходими за оценка на експозицията в подкрепа на научни съвети за потенциални рискове по хранителната верига. Използваните данни за наличие на химикали често се извличат от официален контрол на храните, а цялостните оценки на хранителната експозиция на населението на химикали изискват репрезентативно и хармонизирано събиране на данни. Създадена от представители на EFSA, FAO, WHO и страните членки на ЕС работна група прегледа настоящото състояние и подготви общи насоки за метод, подходящ за такива оценки на експозицията: подхода “проучване на цялостното хранене” (TDS). Насоките представят принципи за провеждане на изследване, включително фаза планиране, събиране на резултати, изчисляване на оценка на експозицията и съобщаване на резултатите.

Едно TDS се състои от подбор и събиране на храни, представящи цялостното хранене на населението, които се приготвят така, както се консумират и се обединяват в репрезентативни групи храни преди да се анализират нивата на замърсители или нутриенти в храните. Резултатите след това се комбинират с данните за консумация на храни. Това позволява да се изчисли количеството на всяко химично вещество, консумирано от специфична популация като част от обичайното им хранене. Подходът е особено полезен за оценка на хронична хранителна експозиция. Най-ефикасен е за оценяване на широко срещаните химични вещества и е по-малко подходящ за откриване на химикали, които се появяват само регионално, сезонно или в специфични храни.

Докато дейностите по мониторинг и надзор на храните улавят наличие на химикали в отделни хранителни артикули, TDS осигурява основа за изчисляване на цялостни нива на химични вещества в храните, консумирани от населението и оценяване на цялостното въздействие върху общественото здраве. Работната група прави заключение, че TDS може да бъде отличен допълващ подход към съществуващите програми за мониторинг и надзор на храни или ефективен инструмент за предварителен скрининг. Заедно тези подходи могат да помогнат на експертите да идентифицират относителната важност на отделните храни като източници на химични вещества в цялостното хранене. TDS може да се използва и за целите на скрининга за анализиране на ограничен брой свободно събрани проби храни, осигурявайки полезна отправна точка за определяне на бъдещи приоритети за събиране на подробни данни.

TDS се извършват от няколко държави и има събрани богати данни. Хармонизирането на методологията им ще даде възможност за сравнимост на резултатите на международно ниво и ще подпомогне оценката на хранителната експозиция на химични вещества в множество държави или региони. На европейско ниво TDS ще генерират важна информация за паневропейската хранителна експозиция на химикали в храни и може да се използва за проследяване на въздействието на мерките в ЕС във времето.

През идващите години Генералната дирекция за изследване и развитие на Европейската комисия ще финансира паневропейски пилотен проект за хармонизиране на събирането на данни, идентифициране на типични храни в цялостното хранене и оценка на хранителния прием на химични замърсители от тези храни.

През януари 2010 г. беше сформирана работна група с представители от EFSA, FAO, WHO и страните членки на ЕС за преглед на настоящото състояние на подхода TDS по целия свят с особено ударение върху дейностите в Европа и да разработи насоки за хармонизиран подход за TDS.

Едно TDS се състои от подбор, събиране и анализиране на обичайно консумирани храни, закупени на дребно, обработване на храната както ще се консумира, събиране на подготвените хранителни артикули в репрезентативни групи храни и анализирането им за вредни и/или полезни химични вещества. TDS се проектират за обхващане на цялостното хранене и за измерване на количеството на всяко въпросно химично вещество, погълнато от населението, живеещо в дадена страна през целия си живот, с използване на данни за консумация на ниско, средно и високо ниво според оценяваните вещества.

Архив