17-03-2015

Наличието на подробни и с високо качество данни за консумацията на храни е от особена важност за провеждането на много от задачите на EFSA. Събирането на точни и хармонизирани данни за хранителна консумация на европейско ниво е основна дългосрочна цел за EFSA, приета като най-висок приоритет за сътрудничество със страните членки на ЕС.

Методологиите и процедурите, използвани в проучванията на храненето са били главно разработени с цел оценка на хранителния статус на населението, т.е. прием на енергия, макронутриенти и/или микронутриенти. Необходими са специфични препоръки, за да се направят данните за хранителна консумация, събрани чрез тези методи, по-подходящи за оценка на експозицията в рамките на процеса на оценка на риска.

Методите и протоколите, описани в това Ръководство, са предназначени за получаване на хармонизирани резултати в рамките на общо паневропейско проучване на храненето. Основната цел на настоящото Ръководство е да се препоръчат методи и протоколи за събирането на информация за хранителния прием, която може да се използва за оценка на риска от биологични агенти и химични вещества, разглеждани от Научния комитет и научните панели на EFSA.

В Ръководството експертната група по данни за консумация на храни (EGFCD) подчертава необходимостта от събиране на точни и хармонизирани данни за консумация на храни на европейско ниво. Тя препоръчва всяко национално проучване на храненето да се извършва на два етапа. Единият етап включва децата, разделени в три възрастови групи – бебета, малки деца и други деца. Другият етап от проучването на храненето включва всички останали субекти, с изключение на възрастовата група 75+, отново разделени на три възрастови групи – подрастващи, възрастни и стари хора. Бременните жени трябва специално да формират извадка и да бъдат включени в етапа с възрастните. Минимум 1000 субекта трябва да бъдат включени във всеки един от тези два етапа. За страните членки на ЕС с по-голямо население се препоръчва по-голям брой обхванати субекти.

Етапът на проучване на храненето, обхващащ бебетата и децата, трябва да се проведе с използване на метода за отчитане на храненето в два непоследователни дни и, ако е възможно, за вход на данните да се използва софтуера EPIC-SOFT.

Етапът, обхващащ всички други субекти (без тези над 75-годишна възраст) трябва да се извърши с метода на 24-часово записване на храненето в два непоследователни дни. Това се счита за икономически най-ефективния метод, като главните аргументи в негова полза са, че 24-часовия запис е по-малко бреме за субектите, като така ще се повиши степента на участие и, тъй като е независим от нивото на грамотност в различните части от населението, може да бъде приложен по-успешно.

EGFCD препоръчва да се събира специфична информация за честотата на консумация с използване на въпросник за предпочитания към храни (FPQ). Препоръчва се и да се събира допълнителна информация, по-специално марка, физически характеристики на опаковката, готварски процедури и друга специфична информация, като обогатяване. Трябва да се включи и подробна информация за хранителни добавки, приемани от отговаряшите, както и физическите параметри на участниците в изследването (височина и тегло) и оценка на нивото на физическата им активност.

През 2007 EFSA създаде EGFCD, мрежа на EFSA с представители от всяка страна членка на ЕС. Експертната група координира усилията за хармонизиране на събирането и обединяването на данни за консумацията на храни и представи вижданията си, изразени в това Ръководство.

 

Архив