27-09-2022

Европейската Kомисия (ЕК) стартира разработването на централизирано хранилище, под формата на онлайн платформа, която ще съдържа информация за гранични/референтни стойности (health-based limit values (HBLVs) на едно място.

Референтните стойности или т. нар. законови граници (HBLVs), се използват в регулаторен контекст за защита на здравето на хората и околната среда от неблагоприятни ефекти от химически вещества или смеси.

Тъй като идеята на разработваната платформа е да направи HBLVs лесно достъпни за различни групи потребители (заинтересовани страни), напр. компетентни органи, оценители на риска в ЕС, компании, учени и широката общественост, колегите са изготвили настоящото проучване, за да   отговорят на нуждите на различните възможни потребителски групи.

В тази връзка поставят следните основни въпроси: 

∙ Към коя потребителска група принадлежите?

∙ Как използвате граничните стойности (HBLV) и техните метаданни към момента?

∙ Каква информация ще ви е от полза да се съдържа в хранилището?

∙ Какви препятствия срещате в момента при извличането на данни?

Тук можете да допринесете, чрез участие в онлайн проучването - https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/HBLVSurvey , в рамките на концепцията на  Европейската комисия „Едно вещество, една оценка“.

Онлайн проучването ще бъде активно и можете да участвате в него, до 10-ти октомври 2022 г.

Попълването на въпросника отнема около 10 -15 минути.

Вашите отговори от проучването ще допринесат базата данни да бъде проектирана така, че да отговаря на нуждите на различните потребителски групи.

Благодарим предварително за активното участие на всички заинтересовани страни!

 

 

Национален контактен център на EFSA
Център за оценка на риска по хранителната верига
Министерство на земеделието, храните и горите
Бул. Цар Борис III, 136
1618, София
БЪЛГАРИЯ
EFSAfocalpoint@mzh.government.bg
http://corhv.government.bg/
http://focalpointbg.com/

Архив