10-08-2021

Информираме Ви за текущо он-лайн проучване (въпросник), получено от EFSA, в контекста на проект DISCOVER в рамките на One Health European Joint Programme (OHEJP - https://onehealthejp.eu/jrp-discover/).

Настоящото проучване е част от етапа на картографиране на съществуващите програми и стратегии за превенция и контрол на Salmonella, Campylobacter, Shiga Toxin-producing E. coli и антимикробна резистентност по веригата здравеопазване на животните -околна среда-храни-човек в страните от Европейския съюз и други европейски държави.

Експертното проучване има за цел да опише програмите за контрол, изброени по-горе, и по-конкретно по отношение на таргетни групи, времева рамка и стратегията за постигане на целта, показателите за наблюдение на процеса и постигнатите резултати, отговорностите на заинтересованите страни и комуникацията. В обхвата на проучването попадат и научните доказателства в подкрепа на програмите и предприетите действия за преразглеждане на стратегиите.

Въз основа на резултатите от онлайн проучването, координаторът на проекта ще направи оценка на съществуващите дейности за превенция и контрол на Salmonella, Campylobacter, Shiga Toxin-producing E. coli и антимикробна резистентност, от гледна точка на стратегията „Едно здраве“ (One Health).

В тази връзка Ви приканваме да се включите в проучването, съгласно Вашите компетенции, като попълните съответните въпросници, достъпни на линковете по-долу:

Salmonella - https://epivet.limesurvey.net/134736?lang=en 

Campylobacter - https://epivet.limesurvey.net/433657?lang=en

Shiga Toxin-producing E. coli - https://epivet.limesurvey.net/325879?lang=en

Antimicrobial resistance - https://epivet.limesurvey.net/571273?lang=en

Проучването ще бъде активно в срок до 20 септември 2021 г. 15-ти октомври 2021 г., !

Онлайн проучването е адресирано и изпратено до партньори от консорциума, както и до експерти от националните компетентни органи в сектор храни, здравеопазване на животните и околна среда, европейски и национални референтни лаборатории (EURLs; NRLs) и други, поради което е възможно вече да сте получили този въпросник.

Благодарим предварително за приноса Ви към работата на колегите, и оставаме на разположение, ако е необходимо.

 

Национален контактен център на EFSA
Център за оценка на риска по хранителната верига
Министерство на земеделието, храните и горите
Бул. Цар Борис III, 136
1618, София
БЪЛГАРИЯ
EFSAfocalpoint@mzh.government.bg
http://corhv.government.bg/
http://focalpointbg.com/

Архив