17-03-2015


Резюме
От името на Европейския орган по безопасност на хранинетично модифицирани риби, които ще излизат на пазара на ЕС.

Най-общите цели при разработването на ГМ организми включват повишена резистентност на заболявания, подобрен растеж и толерантност към околната среда и производството на декоративни риби.
Най-важните потенциални пътища, по които ГМ риби могат да попаднат в природни води са бягство или преднамерено изпускане по време на транспортиране, изпускане от изследователски или експериментални заведения, преднамерени недискриминирани зарибявания за подобряване на работата на рибарника, изпускане от търговски аквариуми и, може би, вандализъм.
Потенциалните вредни въздействия и последици от изпускането на генетично модифицирани риби в дивата природа варират според генетичните белези, но главните екологични ефекти са повишената конкурентноспособност на ГМ риби при придобиване на ресурси, хищничество, жизнеспособност, соматичен растеж и възпроизводство в сравнение с не-ГМ такива в едни и същи условия и улесняване на инвазията на ГМ риби в хабитати, което ограничава не-ГМ рибни видове. Рибните общности, в които се пускат ГМ риби също са обект на загриженост, като по-сериозни въздействия са по-вероятни в общности от диви видове.
Идентифицирани са два допълнителни подхода за определяне на взаимодействията на изпуснати ГМ риби с диви не-ГМ риби в природата: лабораторни експерименти и опити на терен с използване на не-ГМ сурогатни риби. Използването на не-ГМ сурогати дава много предимства, включително многото налични изследвания върху сурогати в естествени условия.
Като важни за предприемане на оценка на риска за околната среда от ГМ риби бяха идентифицирани редица характеристики на приемащата водна екосреда. Те бяха използвани за разработване на критерии за оценка на възможните въздействия на пускането на ГМ риби в природата и ще помогнат при формулирането на методологии за оценка на всякакви въздействия.
Този външен доклад не е разработен от EFSA. Той се публикува тук, за да се подпомогне информираността на обществото за разработки, свързани с научната работа на EFSA. EFSA запазва правата, възгледите и позицията си по отношение на разгледаните проблеми и получените заключения в представения документ, без да нарушава правата на авторите.

Публикувано: 30 юли 2010

Архив