17-03-2015


 

Научният комитет на  EFSA е приел препоръки за осигуряване на прозрачност при оценката на риска, от които да се ръководи бъдещата научна работа на EFSA. Те се съдържат в две становища, които покриват научните и процедурни аспекти на оценките на риска.

 

Становището по научните аспекти третира общите принципи, приложими за всички научни продукти на EFSA. Те включват основните аспекти, като осигуряване на разбираемост и репродуктивност на оценките на риска, и, че се използват стандартизирани процедури и терминология при оценките. Становището също така обхваща документирането на обхвата и целите на работата, описване на данните и използваните източници на данни, отбелязване кои данни са включени/изключени, обясняване и доказване правотата на предположенията и процеса на оценка. В допълнение на това, други основни принципи включват разглеждане на становища, издадени от органи или комитети извън EFSA. Освен това, заключенията на становището трябва да посочват компетенцията, обхвата и целите на тези становища и да характеризират риска в светлината на тези становища.

 

Становището по процедурните аспекти разглежда редица въпроси. Те включват: внасяне на искания за научни становища; избор на независими квалифицирани научни специалисти за извършване на оценката; ангажиране на заинтересованите страни; поверителност; процедури за приемане на становищата и проверяване и актуализиране на научните становища, които са вече приети.

 

Тези две становища формират част от цялостната рамка на EFSA.за подкрепа на добрите практики при извършване на оценка на риска.

 

Архив