17-03-2015


Доклaд

Резюме

За опазване на общественото здраве страните членки на ЕС полагат непрестанни усилия за намаляване на наличието на нежелани остатъци от фармацевтични активни вещества в храните от животински произход. Регламент EC 2377/90 определя максимални граници за остатъци от ветеринарни лекарствени средства в животните, отглеждани за храна и в продукти от животински произход. Директива 96/23/EC определя мерки за мониторинг на определени вещества и остатъци от тях, главно ветеринарни лекарства, в животни и животински продукти. Освен това, Решение на Комисията 97/747/EC определя граници и честоти на пробовземане за определени продукти от животински произход.

Според член 31 от Регламент EC 178/2002 Европейската комисия възложи на Европейския орган по безопасност на храните да помогне при подготовката на годишния технически отчет за резултатите от мониторинга на остатъци в храни от животински произход в страните членки. Настоящият отчет обобщава мониторинговите данни за 2008 г. в 27-те страни членки.

Настоящата база данни не съдържа общия брой на проби (съответстващи и несъответстващи), тествани за всяко отделно вещество. Следователно, не е възможно да се пресметне процентът от проби, положителни за дадено вещество и да се определи дали той варира значително през последователни години. Разликите в несъответстващите резултати, за група вещества или отделно вещество, следователно, може да се дължат или на по-голям брой извършени изследвания или на по-висока честота на несъответстващи проби. Вместо това процентите, използвани за отчитане на резултатите са, например, брой на положителните резултати за група вещества, разделен на общия брой проби, тествани за едно или повече вещества, включени в групата.

Общо за ЕС имаше 752 902 проби (707 058 целеви и 45844 съмнителни), отчетени в рамките на Директива 96/23/EC през 2008 г. Имаше 1 923 несъответстващи резултати от 707058 целеви проби (0.27 %). По групи вещества, разпределението на несъответстващите резултати при целевото пробовземане (за проби, анализирани за съответната група) беше както следва: замърсители (0.87 %), групата на другите ветеринарни лекарствени средства (0.42 %), антибактериални (0.29 %), хормони (0.26 %), забранени вещества (0.07 %) и бета-агонисти (0.005 %).

Разпределението на несъответстващите резултати по група вещества, като процент от общите несъответстващи резултати в говеда, прасета, овце и кози, коне и птици заедно е: антибактериални > хормони > други ветеринарни медицински препарати > замърсители > забранени вещества > бета-агонисти (46 %, 19 %, 18 %, 14 %, 2.3 %, и 0.1 %). Разпределението на несъответстващи резултати по вид, като процент от общия брой несъответстващи резултати при желевото пробовземане е: прасета > говеда > птици > овце и кози > коне (39 %, 31 %, 17 %, 9 %, and 3 %), което отговаря на поведението при общия брой проби, взети за анализ през 2008 г. за отделната група животни.

Имаше несъответстващи проби за стилбени и производни (A1).

В групата антитироидни агенти (A2), тиоурацил беше единственото вещество с несъответстващи резултати, отчетени в целевите проби от говеда, прасета, овце и кози. Откритите нива бяха под 10 ppb и най-вероятно са резултат от естественото присъствие на синапови растения в храната.

За стероиди (A3) имаше под 0.31 % несъответстващи целеви проби в говеда (0.18 % изключвайки кортикостероиди), 0.11 % в прасета и 4.7 % в овце и кози (2.17 % изключвайки кортикостероиди). Дексаметазон беше най-често срещаният кортикостероид в говеда, както и като процент несъответстващи резултати (70 % от всички несъответстващи резултати за кортикостероиди, целеви проби), както и по и броя на страните членки, отчитащи такива резултати (7 страни членки).

Имаше 69 несъответстващи резултати за зеранол и талеранол (A4) в говеда. За бета-агонисти (A5) имаше само две несъответстващи проби във всички категории животни и животински продукти. Имаше 0.07 % несътоветстващи резултати за забранени вещества (A6). Несъответстващи резултати за хлорамфеникол бяха отчетени в целевите проби на говеда (n = 9), прасета (n = 6), птици (n = 5), овце и кози (n = 2), дивеч, отглеждан във ферми (n = 1), мляко (n = 1), аквакултури (n = 1). Нитрофурани бяха идентифицирани в целеви проби от говеда (n = 2), овце и кози (n = 4), птици (n = 1), заешко месо (n = 1), дивеч, отглеждан във ферми (n = 2). Нитроимидазоли бяха намерени в птици (n = 1) и яйца (n = 1).

Процентът на несъответстващи резултати за антибактериални (B1) в целевите проби беше 0.29 %. Антибактериалните бяха основният източник на несъответстващи резултати в целеви проби на прасета (78.7%), говеда (30.4 %), овце и кози (30.3 %), заешко месо (70 %), мляко (79 %) и мед (80 %).

Като цяло, имаше 0.42 % несъответстващи целеви резултати за групата „други ветеринарни лекарствени средства” (B2). Несъответстващи резултати за антихелминтни остатъци бяха намерени в говеда (n = 4), прасета (n = 8), птици (n = 1), овце и кози (n = 4), зайци (n = 1), мляко (n = 3).

Антикокцидиални (B2b) бяха намерени главно в целеви проби от птици (n = 180) и яйца (n = 67). Тежки метали (B3c) бяха най-често срещаните замърсители, следвани от хлорорганични вещества и ПХБ (B3a). В аквакултурите повечето несъответстващи резултати бяха съобщени за малахитово зелено (B3e). Девет страни членки съобщиха за намерено малахитово зелено.

В бъдеще може да се предвидят обединени действия на страните членки, Европейската комисия и EFSA за създаване на база данни, съдържаща всички отделни тестови резултати за всяка проба, за съответстващи и несъответстващи проби и така да се преодолеят ограниченията, резултат от анализ на агрегирани данни.

Публикувано: 19 април 2010

Архив