17-03-2015

Консултативният форум на EFSA на съвещанието си в Букурещ през април 2009 г. подчерта, че скорошните кризи произтичат от не-пластмасови части от материали за контакт с храни (FCM), например облицовки, хартия и картон, лепила, печатарски мастила и гума. Тези материали не са обект на специфичен регламент и безопасността на хиляди вещества, използвани в производството им, не е била оценена на ниво ЕС.

Консултативният форум заяви и че страните членки вече разполагат с ценен опит за оценка на такива вещества и се съгласи, че събирането и обобщаването на тези знания ще позволи получаване на общ поглед към текущата ситуация.

Изпълнителният директор на EFSA предложи създаването на работна група на Органа за научно сътрудничество (ESCO), за да се събират оценките от страните членки, за изготвяне на списъци на оценени вещества и класифицирането им според начина, по който са оценени (насоки, обосновка за оценка на риска), за идентифициране на слабостите и силните страни на различните подходи, за определяне на принципите за определяне на приоритети за по-нататъшни оценки и идентифициране на най-добре осведомените експерти в областта, които могат да бъдат ангажирани при необходимост.

Работната група се срещна шест пъти в периода февруари 2010 – април 2011 г. На съвещанието в Милано през март 2011 г. бяха поканени и представители на ключовите играчи. Бяха представени и обсъдени главните резултати на ESCO WG и критериите за определяне на приоритети за оценка на вещества без налични токсикологични данни.

Бяха инвентаризирани веществата, използвани за производството на хартия и оценени на национално ниво: картон, печатарски мастила, покрития, гума, оцветители, дърво и корк. Окончателният списък на ESCO съдържа 3000 вещества. Работната група раздели тези вещества на две групи според датата им на оценка: след (списък А) и преди (списък В) на насоките на Научния комитет по храните за материали за контакт с храни (1991). Списък А съдържа 320 вещества.

ESCO WG предложи стратегии за приоритизиране на оценките и за осигуряване на предварителна научна основа за спешни ситуации.

Където има токсикологични данни за вещества с подобна химична структура, може да се приложи подход с използване на категории (readacross), за извеждане на предварителни заключения за токсичността на веществото. (Q)SAR подходите могат също да са полезни.

Когато има малко или липсват токсикологични данни, могат да се използват подходи с праг на човешка експозиция, основани на химичната структура на веществата (като праг на токсикологична опасност (TTC). В този отчет е представена таблица с тези прагове на човешка експозиция, под които има малка вероятност за неблагоприятни ефекти за човешкото здраве.

Трябва да се подчертае, че тези подходи не са разработени, за да заместят напълно пълната оценка на риска. Тези принципи могат да бъдат ценни за индустрията, за определяне на приоритетни изследвания.

Оценката на възможната хранителна експозиция на консуматорите може да се основава на използването и концентрациите на веществата в не-пластмасовите FCM, свързани с моделиране на миграцията. Обичайните модели на миграция се основават на молекулното тегло на веществото, което се извлича от химичната структура. Могат да се проектират повече или по-малко реалистични предположения и сценарии, основани на материала и приложенията.

Веществата, за които хранителната експозиция е вероятно да надвиши съответния праг на експозиция, трябва да се разглеждат като приоритетни за оценка на риска.

Организирана е мрежа от експерти, които да бъдат мобилизирани в случай на криза. Тя се състои от експерти от националните органи и експерти от промишлеността, които в кратък срок ще предоставят на EFSA релевантна информация.

ESCO WG идентифицира общите принципи за приоритизиране на списъците на вещества за оценка на безопасността. Могат да бъдат полезни хармонизирани насоки, зависещи от развитието на регламентите, например, ако се определят специфични правила за не-пластмасови FCM.

Архив