17-03-2015EFSA достигна до заключението, че използването на нанотехнологиите в областта на храните и фуражите трябва да се оценява при всеки случай поотделно. Това е едно от заключенията на научно становище на EFSA, прието от Научния комитет през месец март.

 

Становището е насочено към прилагането на нанотехнологии, специално към използването на проектирани нано материали във веригата на храните и фуражите. То разглежда подходите и методологиите, достъпни за оценка на риска, на тези много малки частици, но не се отнася за каквото и да е специфично прилагане на специални материали. В резултат на това Научният комитет достигна до заключението, че утвърдените международни подходи за оценка на риска могат да се прилагат също така и при проектираните нано материали. Научният комитет също така установи, че настоящото ограничение на данните и липсата на валидирани изпитвателни методологии биха могли да направят оценката на риска на специфични нано продукти много трудна и подчинена на висока степен на неопределеност.

 

С цел да се разгледа това, Научният комитет препоръча допълнителни изследвания и проучвания.

 

„Становището на EFSA ще помогне на Европейската комисия да проучи подходящи мерки, да извърши оценка на съществуващото законодателство и да определи обхвата на възможните бъдещи искания за научни становища от EFSA в тази област”, каза Проф. Виторио Силано, председател на Научния комитет на EFSA, който разработи това становище. „EFSA вече е получила малък брой такива искания и приема подхода случай по случай”.

 

„Въпросът ще остане приоритетен за Научния комитет на EFSA”, продължи той. „Ние създаваме работна група от експерти, които да бъдат информирани за всички изникващи и други научни данни, които биха ни помогнали да предоставим възможно най-добрите научни становища, основани на най-съвременните налични доказателства. EFSA ще предприеме внимателен подход на разглеждане случай по случай, като се стреми по-нататъшните данни и изследвания да стават достъпни, за да помогнат на бъдещите научни становища”.

 

Архив