17-03-2015

НАУЧЕН ДОКЛАД

Оценка на Норвежката годишна програма за мониторинг на BSE

Европейски Орган по Безопасност на Храните (EFSA), Парма, Италия

European Food Safety Authority;
Revision of the Norwegian annual monitoring programme for BSE
.
EFSA Journal 2013;11(2):3119. [46 pp.] doi:10.2903/j.efsa.2013.3119.

РЕЗЮМЕ

Вследствие на запитване от Контролния орган към Европейската асоциация за свободна търговия (European Free Trade Association – EFTA), на EFSA е възложено да представи научно и техническо съдействие за оценка на Норвежката годишна програма за мониторинг на спонгиформната енцефалопатия по говедата (Bovine Spongiform Encephalopathy – BSE).

Настоящата програма за мониторинг на Норвегия за BSE се основава на специфично адаптиране на Споразумението на Европейската икономическа зона към Регламент (ЕО) №999/2001 относно определяне на правила за превенция, контрол и ликвидиране на някои трансмисивни спонгиформни енцефалопатии, което позволява на Норвегия да изследва случайна извадка от 10 000 здрави заклани животни на възраст над 30 месеца годишно. Норвежкото законодателство към момента е напълно в съответствие с това на ЕС по отношение на забраната за използване на животински протеини във фуражите. Използването на рибно брашно за преживни животни е било разрешено в Норвегия до 30 април 2010 г.

Норвегия е изискала от Контролния орган къмEFTA споразумение за ревизирана годишна програма за мониторинг на BSE, която да включва едновременно: 1) изследване на случайна извадка от 2 000 здрави заклани животни на възраст на 72 месеца годишно, 2) изследване на всички говеда подложени на риск на възраст над 48 месеца и 3) задължително уведомяване и обследване на всяко животно, за което има клинични съмнения за заразяване с TSE.

Контролният орган къмEFTA е възложил на EFSA: 1) да изготви оценка дали продължителното използване в Норвегия на рибно брашно във фуража за преживни животни до 30 април 2010 г. е имало въздействие върху цялостния риск от BSE в страната; 2) да оцени дали предложеният годишен режим за изследване на 2 000 случайно избрани проби от подпопулацията на здрави заклани животни на възраст над 72 месеца в Норвегия ще позволи установяването на BSE с годишна планирана превалентност 1 случай на 100 000 във възрастната популация, при ниво на достоверност 95%.

Събрани са и са оценени данните, свързани с прилагането в Норвегия на забраната за използване на животински протеини във фуражите. Единственият начин, по който рибното брашно би могло да представлява риск за заразяване на преживни животни с BSE, би бил чрез кръстосано замърсяване с контаминирано месокостно брашно. При мониторинга на фуража за преживните животни и рибното брашно за съдържание на месокостно брашно в Норвегия не са установени положителни резултати. Все пак, отчитайки броя изследвания и общото количество фуражи и месокостно брашно, произвеждани в Норвегия, значимостта на тези резултати вероятно е ограничена. Освен това, според докладите от мисиите, проведени от Контролния орган на EFTA в Норвегия, прилаганите мерки за предотвратяване на възможното кръстосано замърсяване на рибното брашно с месокостно брашно са недостатъчни.

Отчетени са резултатите от проведените изследвания за BSE съгласно системата за мониторинг за периода 2001 – 2011 г. Общо са проведени 200 165 скринингови изследвания за BSE в Норвегия, не са установени положителни резултати. Липсата на установени случаи на BSE от Норвежката система за мониторинг (независимо от ограничената и чувствителност) сочи, че най-вероятно BSE не е разпространена при говедата.

ИЗВОДИ:

Използването на рибно брашно във фуражите за преживни животни може да има значение за риск от експозиция на говедата в Норвегия на причинителя на BSE. Въпреки това, липсата на установени случаи на BSE от Норвежката система за мониторинг сочи, че BSE не е разпространена в популацията от говеда.

Съгласно модела C-TSEMМ предложената ревизирана система за мониторинг на BSE в Норвегия няма да постигне установяването на планираната годишнапревалентност от 1 случай на 100 000 във възрастната популация на говеда в Норвегия при ниво на достоверност 95%.

Резултатите от модела показват, че дори и при сценарий на изследване на всички заклани говеда на възраст над 72 месеца и всички говеда подложени риск на възраст над 48 месеца, в статистически смисъл не е допустимо за Норвегия да постигне предложената планирана превалентност от 1 случай на 100 000 във възрастната популация на говеда в Норвегия при ниво на достоверност 95%.

Посочено е също, че преминаването от извадкова към цялостна система за мониторинг (тоест изследване на всички животни над определена възраст, които са заклани или са умрели) ще осигури възможно най-чувствителната система за надзор на BSE към момента.

Архив