17-03-2015

Оценка на безопасността и ефективността на пероксиоцетната киселина за намаляване на патогенните микроорганизми при кланични птичи трупове*
хим. Петя Блажева
През 2013 г. след положително становище на EFSA, влиза в сила Регламент (ЕС) № 101/2013 на Комисията относно употребата на млечна киселина за намаляване на повърхностното микробиологично замърсяване на кланични трупове на животни на едри преживни животни. Освен при такива животни сериозен проблем е
и контаминацията на птичите трупове с патогенни микроорганизми по време на технологичтия процес на клане. Затова се търсят начини за елиминиране или най-малкото понижаване броя на тези агенти по тяхната повърхност.
Изготвената настояща оценка от EFSA е във връзка с постъпило заявление от страна на Министерството на земеделието на САЩ (USDA) относно безопасността и ефективността на воден разтвор с активно вещество пероксиоцетна киселина за намаляване патогенните микроорганизми при кланични птичи трупове. В състава на тези водни разтвори влизат още веществата: оцетна киселина, водороден пероксид, 1-хидроксиетилиден-1,1 дифосфонова киселина (HEDP-има слепващо действие) и октанова киселина. В постъпилото досие за индикаторни микроорганизми са избрани E. Coli, Salmonella и Campylobacter.
Оценен е ефектът от провеждане на два подхода на обеззаразяване с този разтвор съответно при краткосрочно потапяне (за 3 минути) на кланичните птичи трупове във вани (при концентрация на активното вещество 2000 mg/l) с ефекта от подхода на деконтаминация чрез пръскане (за 10 секунди при концентрация на активното вещество в разтвора от 400-700 mg/l) в зависимост от технологичната линия
на обработка. И два подхода на деконтаминация се извършват при стайна температура.
Остатъчните вещества от пероксиоцетната киселина са химически нестабилни съединения, които са разграждат до оцетна киселина и вода. Поради това EFSA счита, че няма токсикологичен риск за тези вещества. Аналогично е заключението и по отношение на оцетната и октановата киселина. След направени изчисления въз основа приема на стабилизиращото вещество HEDP, EFSA счита, че няма риск за здравето на хората. По отношение на реакционните съединения на водородния прекис и пероксиоцетна киселина с липидите и/или протеините на кланичните птичи трупове, заключението е, че няма токсикологичен риск поради химичната нестабилност на тези съединения.
При оценка ефективността на тези разтвори за обеззаразяване спрямо избраните индикаторни микроорганизми, заключението на EFSA е, че в най-висока степен този начин за деконтаминация еа ефективнен за E. coli и в по-малка степен за Salmonella и Campylobacter. В досието е посочено понижаване на E. coli с 1–3 логаритмични единици спрямо нетретираните птичи трупове. В своето заключение EFSA обобщава, че подходът на деконтаминация чрез краткосрочно потапяне е по-ефективен спрямо този с пръскане на птичите трупове по отношение на цялостната деконтаминацията от патогенни микроорганизми с около 0,5–1,5 логаритмични единици.
EFSA прави заключение, че рискът от поява на резистентност от страна на патогенните микроорганизми спрямо други биоциди или антимикробни средства е минимален.
По отношение въздействието върху околната среда при освобождаване на отпадъчните води съдържащи компоненти от разтвора за обеззаразяване EFSA заключва, че тези вещества (оцетна киселина, пероксиоцетна киселина, октанова киселина, пероксиоктанова киселина и водороден прекис) ефективно се неутрализират преди заустване на отпадните води. Поради тази причина се счита, че няма риск от попадане на тези съединения в околната среда.
По отношение въздействието върху околната среда на стабилизиращото вещество HEDP, EFSA счита че не е безопасно поради натрупването му в някои растения. Поради тази причина се препоръчва в НАССР плановете да бъдат включени следните мерки:
- Мониторинг на концентрацията на HEDP във водните разтвори предназначени за намаляване на патогенните микроорганизми при кланичните птичи трупове.
- Необходимо е да се разработи и валидира метод за определяне на HEDP с цел да се следи неговото съдържание в отпадните води.
- Мониторинг за устойчива и дългосрочна деконтаминация на кланичните трупове по отношение на патогенни и непатогенни микроорганизми.
- За да се гарантира ефективността на обеззаразяващия разтвор е необходим мониторинг по отношение нивата на микроорганизмите в третираните кланични птичи трупове и в края на срока на годност за да се гарантира, че нивото на микроорганизмите се запазва ниско.
Прави се извод, че са необходими допълнителни проучвания за процеса на деконтаминация от Campylobacter и Salmonella.
Източник: *EFSA BIOHAZ Panel (EFSA Panel on Biological Hazards), 2014. Scientific Opinion on the evaluation of the safety and efficacy of peroxyacetic acid solutions for reduction of pathogens on poultry carcasses and meat.
EFSA Journal 2014;12(3):3599,
10.4.2014

Архив