17-03-2015

Оценка на панела по диетични продукти, хранене и алергени (Panel on Dietetic Products, Nutrition and Allergies - NDA) на Eвропейския орган по безопастност на храните (EFSA) на Екстракт от петльови гребени.

Във връзка с възлагане от страна на Европейската комисия, панелът по диетични продукти, хранене и алергени (Panel on Dietetic Products, Nutrition and Allergies – NDA) на Европейския орган по безопасност на храните (EFSA) е извършил допълнително оценяване на “Екстракт от петльови гребени” (Rooster Combs Extract – RCE) като хранителна съставка съгласно Регламент (ЕО) 258/97 на Европейския Парламент и на Съвета от 27 януари 1997 година относно нови храни и нови хранителни съставки, вземайки предвид коментарите и възраженията на научните среди от държавите-членки (ДЧ). Екстракта от петльови гребени се получава след преработка, включваща ензимна хидролиза на гребените и последваща филтрация, концентрация и утаяване.
Екстракта от петльови гребени се състои основно от глюкозаминглюканова хиалуронова киселина, хондроитин сулфат А и хондроитин сулфат Б. Панелът заключава, че предоставената за технологичния процес информация, както по отношение на състава, така и по отношение на спецификациите на новата хранителна съставка е достатъчна и не предизвиква размисли по отношение на безопасността.
Петльовите гребени традиционно се консумират в Европейския Съюз (ЕС). Глюкозаминглюканите, които са основната съставка в Екстракта от петльови гребени, се откриват при бозайниците и по тази причина са част от обичайната диета.
Апликанта възнамерява да добавя RCE към млека и млечни продукти (млечни ферментирали напитки), кисели млека и сиренца с препоръчана максимална доза на прием от 80 mg RCE за порция и за ден. Целевата група е цялата популация, с изключение на бременни жени, деца и хора с непоносимост към хиалуронат и/или птичи протеин. На база на препоръчания прием и дози, апликанта провежда оценка на приема, базирана на базата данни за консумация на храни в Европа (Comprehensive European Food Consumption Database). Данните за приема са специфични за всяка страна, категория храни, възрастова група, за “всички групи” и “само за консуматори”. Основната калкулация на дневния прием при “всички групи” и “само за консуматори” е най-висока в Нидерландия (0.455 g при възрастни) и в Дания (0.255 g при юноши). Във връзка с прилагания от апликанта модел сценарий при висока консумация “само за консуматори”, най-високите нива могат да се открият за възрастни в Белгия (0.788 g). Най-високите нива в случая на “всички групи”могат да се открият при юноши в Дания (0.427 g дневно).
Екстракта от петльови гребени не демонстрира мутагенна активност при тестовете за генни мутации при бактерии, дори и при най-високата доза от 5000 µg/плака. Имайки предвид естеството на тестовите материали и отрицателните резултати при тестовете за генни мутации при бактерии, Панелът няма притеснения по отношение на генотоксичната безопасност. Панелът отбелязва, че не са открити противопоказни ефекти при най-високата използвана в тестовете доза от 600 mg на килограм телесно тегло за ден в 90-дневното субхронично орално токсикологично проучване при плъхове.
Панелът заключава, че риска от алергична реакция не може да се определи, но не е по-различен от този за други продукти от птиче месо.
Апликанта предлага дневна доза от 80 mg RCЕ, кореспондираща с добива от гребена на един петел, който пък съответства на на около 1 mg RCE за kg телесно тегло на възрастен.
Панелът заключава, че новата хранителна съставка “Екстракт от петльови гребени” е безопасна при препоръчаните начин на употреба и нива на прием.
Литература:
EFSA NDA Panel (EFSA Panel on Dietetic Products, Nutrition and Allergies), 2013.
Scientific Opinion on Rooster Combs Extract. EFSA Journal 2013;11(6):3260, 22 pp.
doi:10.2903/j.efsa.2013.3260. Available online: www.efsa.europa.eu/efsajournal
Д-р Георги Чобанов

Архив