17-03-2015

 
Резюме
Европейската комисия поиска от EFSA да проведе оценка на риска за около 3400 MRLs, отнасящи се за 93 активни вещества в продукти за растителна защита. Тези MRLs обхващат 125 хранителни стоки, които не бяха обхванати от основнитеДирективи за MRL - 86/362/EEC, 86/363/EEC и 90/642/EEC, но бяха добавени в новия Регламент 396/2005 (Приложение I). Тъй като за тези допълнителни стоки не бяха определени хармонизирани MRL, предложените MRLs, за които трябва да се направи оценка на риска, се основават на съобщени от страните национални MRLs.
EFSA извърши оценката на риска с използване на модел на EFSA, разработен за проверка на временни MRLs на ЕС за включване в Приложение III на Регламент (EC) 396/2005. Оценката се основаваше на токсикологични референтни стойности, получени при преглед на активните вещества според Директива 91/414/EEC. За тези вещества, за които не се намериха токсикологични референтни стойности по Директива 91/414/EEC, се използваха стойностите на Общите съвещания на СЗО и ФАО по пестицидни остатъци (JMPR).
Както беше поискано от Европейската комисия на 28 юни 2007, EFSA не извърши пълна оценка на риска (не се приложи възможно изчистване и за оценката на хроничния риск, не се разгледаха задълбочено новите допълнителни и съществуващите хармонизирани MRLs). Резултатът от изчисленията трябва да се разглежда като предварителен скрининг и да позволи идентификацията на активните вещества и стоки, за които трябва да се съберат допълнителни данни и усъвършенствана оценка на риска, за да се даде заключение за безопасността на предложените MRLs.
За 4 от 93 активни вещества оценката на риска не можа да бъде направена, тъй като нямаше токсикологични референтни стойности. Оценката на хроничния риск беше извършена, разглеждайки само предложените MRLs за новите култури, но не и вече хармонизираните MRLs за другите култури. Европейската комисия поиска този специфичен подход в оценката на хроничния риск, която обхваща само част от общото хранене, за да получи индикация дали приносът на новите предложени MRLs биха променили съществено общия риск за дадено активно вещество. Оценката на хроничния риск показа, че за 18 вещества приемът на потребителя вече надхвърля допустимия дневен прием за допълнителните разглеждани MRLs. Всички тези случаи се отнасят за приема на захарно цвекло. За 35 активни вещества новопредложените MRLs допринасят по-малко или равно на 1% от допустимия дневен прием.
По отношение на оценката на острия риск, за общо 50 MRLs за 29 активни вещества, изчислените експозиции на потребителите надхвърлят токсикологичните референтни стойности. В оценката на острия риск, също така, най-големият брой надвишавания е регистриран при захарното цвекло. Тъй като захарното цвекло се консумира в преработен вид, а за тази стока няма определени фактори на преработка, трябва да се извършат по-нататъшни усъвършенствани изчисления, преди да се дава заключение за безопасността на MRLs, предложени за захарно цвекло. Такива изчисления ще са необходими и за заключение за безопасността на предложените MRLs и за други продукти, за които не може да се изключи риска за потребителя.
Предложените MRLs за карбендазим, фенаримол и процимидон прябва да бъдат преразгледани, за да се гарантира, че условията в Приложение I на Директива 91/414/EEC са изпълнени. За MRLs, предложени за невключени или забранени активни веществатрябва да се провери дали отговарят на законодателната рамка на Директиви 91/414/EEC и 79/117/EEC. Тъй като е необходима по-задълбочена оценка на риска за определяне на дефинитивни MRLs (включително всички стоки за оценка на хроничния риск, разглеждане на множителите за конверсия за определяне на остатъка), EFSA предлага да се обсъди включването на тези MRLs в Приложение III, вместо в Приложение II.
Това може да бъде обосновано и от факта, че много национални MRLs може и да не са определени въз основа на контролирани теренни изследвания, а на данни от мониторинг, тъй като новите култури, за които трябва да се определят MRLs според новото законодателство, са малка част от диетата (например подправки и билкови продукти).

Архив