17-03-2015

Оценката на риска за околната среда (ERA) разглежда въздействието върху околната среда, дължащо се на, например, въвеждане на ГМ растения, използване на някои вещества в храни за хора и животни и продукти за растителна защита или появата и разпространението на вредители по растенията.

В определени области, като ГМО или пестициди, законодателството на ЕС изисква от EFSA да изготви ERA.

В допълнение към ERA, EFSA оценява и риска за здравето на хора и животни от химични замърсители или микробиологични опасности, които могат да се намират в околната среда и от там да навлязат в хранителната верига.

ERA помага на политиците и регулаторите да вземат стабилни решения, които защитават околната среда.

Рамката на ЕС

ERA играе ключова роля при постигане на целите на Европа 2020, стратегия, приета от Комисията, която определя виждане за европейската социална пазарна икономика през 21 век. Една от главните цели на стратегията е опазването на околната среда, а ERA помага за вземане на информирани решения в това отношение.

В ЕС ERA се извършва от различни консултативни органи в рамките на специални законодателства. EFSA извършва ERA за някои продукти, разрешени според Закона за храните на ЕС, такива като пестициди, добавки към храни за животни или ГМ храни за хора и животни, които могат да представляват риск за околната среда. Тази оценка на риска трябва да се извършва в съответствие с релевантното законодателство.

Работата на EFSA

EFSA осигурява независими научни съвети по всички въпроси с пряко или косвено влияние върху безопасността на храните. С времето устойчивостта на практиките за производство на храни стана важно съображение. Това е отразено в законодателството на ЕС, което все повече изисква от EFSA да включи оценката на риска за околната среда в работата си, особено за регулирани вещества и продукти като ГМО, добавки към храни и пестициди.
EFSA взема пред вид ERA в няколко области.

Здраве на растенията

Директива на Съвета 2000/29/EC определя защитни мерки срещу въвеждането в ЕС на организми, вредни за растенията или растителните продукти и срещу разпространението им в ЕС. Тя съдържа списък на вредни организми, които заплашват здравето на растенията в Европейския съюз.

Панелът по здраве на растенията (PLH) разработва понастоящем насоки за оценка на рисковете за околната среда, дължащи се на вредители по растенията. След като бъде завършен, документът ще определи методология, която ще трябва да се спазва при извършване на ERA.

ERA при здравето на растенията ще позволи на EFSA да оцени заплахата, която вредителите по растенията, като безгръбначни, болести и растения, създават за здравето на растенията в Европа. Тя ще помогне и за идентифицирането на възможните опции за управление на риска и да оцени ефективността им при намаляване на рисковете за околната среда.

Пестициди

Активните вещества, използвани в пестицидите, могат да бъдат разрешени само ако нямат вредни ефекти върху здравето на хората и животните и не причиняват неприемливи ефекти върху околната среда, разглеждайки по-специално замърсяването на водата и въздействията върху нецелевите организми (птици, бозайници, водни организми, пчели, главоноги, организми в почвата, флора). ERA за пестицидите оценява ефекта, който прилагането на пестициди има върху нецелевите живи организми и върху почвата, водата и въздуха.

Отделът по пестициди на EFSA координира рецензирането на активните вещества, използвани в пестициди в ЕС. Страните членки оценяват данните, подадени от компаниите, кандидатстващи за разрешение и изготвят ERA. Докладът за проектооценката се подава на EFSA от докладваща страна членка. EFSA разглежда ERA в тясно сътрудничество с експерти от страните членки и информация от Европейската комисия и компанията. На обществото се разрешава да дава коментари по време на рецензирането чрез обществена консултация, пусната на страницата на EFSA.

Панелът на EFSA по продукти за растителна защита и техните остатъци (PPR) осигурява научни съвети по проблеми, които не могат да бъдат разрешени в рамките на рецензирането на активните вещества или когато са необходими допълнителни научни насоки по генерични проблеми, по-специално в областта на токсикологията, екотоксикологията, съдбата и поведението на пестицидите. Панелът също преглежда и актуализира съществуващите насоки и разработва нови ръководства за оценка на риска от пестициди.

Генетично модифицирани организми (GMO)

Като част от работата си върху оценка на безопасността от GMOs, EFSA оценява за всички ГМ приложения не само възможните вредни ефекти върху здравето на хората и животните, а и въздействието върху околната среда. Това се дължи на законовата рамка за освобождаване на GMOs в околната среда.

Панелът на EFSA за генетично модифицирани организми (GMO) оценява ERA за ГМ растения и ГМ микроорганизми, изготвяна от компаниите, искащи разрешение за търговия. В бъдеще Панелът може да се ангажира и в подобни оценки за ГМ животни.

Панелът GMO разглежда, например, дали ГМ растения имат вреден ефект върху нецелеви организми, дали са по-персистентни и/или инвазивни от конвенционалните им съответствия или какъв ще бъде ефектът им върху биоразнообразието.

Панелът GMO разработи ръководство за оценка на риска от ГМ растения и получени от тях храни за хора и животни, което подпомага кандидатстващите при подготвяне на документите за кандидатстване. Панелът актуализира ръководството от 2006 г. по отношение на оценката за риска за околната среда, засилване на изискванията към документите за кандидатстване, подавани за оценка на EFSA по отношение на генерирането, събирането и анализа на данни. Освен това, беше разработено специално ръководство за оценката на възможни ефекти на ГМ растения върху нецелеви организми. Актуализираните насоки са резултат от двегодишна работа на учени от цяла Европа и показват готовността на EFSA да бъде на предната линия на новите разработки в областта на оценка на риска за околната среда от ГМ растения.

Законодателството за GMO изисква от кандидатстващите да следят за възможни ефекти за околната среда, свързани с култивирането на GMOs след въвеждането им в ЕС и да докладва регулярно на страните членки и Европейската комисия. По време на предпазарната фаза на оценка на риска Панелът GMO на EFSA разглежда научното качество на плана за следпазарен мониторинг, предложен от кандидатстващия. Такъв план трябва да бъде част от заявлението за GMO, предвидено за култивиране в ЕС. Панелът публикува и научно становище, даващо насоки за разработването на такъв план. За тези GMOs, които са одобрени за култивиране, Панелът ще може да оценява годишните доклади, съдържащи информация, събрана от мониторинга на ГМ растения, разрешени за култивиране в ЕС.

За ефективна оценка на безопасността на ГМ животни за околната среда, Панелът ще разработи специално ръководство за ГМ риби, ГМ насекоми и ГМ бозайници и птици.

Добавки към храни за животни

Добавките към храни за животни са продукти, специално добавяни към храненето на животните за подобряване на качеството на храната за животни, качеството на храната от животински произход или за подобряване на производителността и здравето на животните. Те могат да бъдат освободени в околната среда чрез изпражненията и урината на животните.

Преди да бъдат разрешени всички добавки към храни за животни трябва да преминат през оценка на безопасността, за да се гарантира, че нямат вредни ефекти върху здравето на животните и хората или околната среда.

За определяне на въздействието върху околната среда на добавките към храни за животни, Панелът на EFSA по добавки и продукти, използвани в храни за животни (FEEDAP) прилага стъпков подход.

Едно ръководство на FEEDAP изброява цялата информация за ERA за добавки към храна за животни за водна и земна среда. Целта му е да подпомогне кандидатстващия при подготовката на досиетата и, в същото време, полага по прозрачен начин принципите, които FEEDAP спазва при оценка на риска за околната среда за добавки към храни за животни.

 

Архив