17-03-2015

Оценка на ‘‘смесите от химични вещества‘‘ - съвременни подходи и бъдещи приоритети


Assessing “Chemical mixtures”- current approaches and future priorities European Food Safety Authority, Editorial and Media relations, EDIT- Final Version- 10.7.2013
http://www.efsa.europa.eu

Хората, животните и околната среда могат да бъдат изложени на влиянието на смеси от химични вещества от различни източници, но оценката на риска обикновено се отнася до един химикал за определен период от време.
Предизвикателство за Европейския Орган по Безопасност на Храните (EFSA) е да даде приоритет на оценката на експозицията на комбинация от химични вещества.

Експертите от EFSA вече са разработили някои подходи в тази област: последните примери включват оценка на риска на смеси от пестициди при хората и пчелите, както и смеси от замърсители при хората.

Публикуваният преглед на EFSA относно международните рамки за оценка на смесите от химикали ще подкрепи въвеждането на хармонизиранa терминология и методология за оценителите на риска. В настояшият доклад се предвижда платформа за бъдещата работа на EFSA в тази област.

Разглежданите от EFSA рамки са от четири национални органа (Норвегия, Великобритания, две от САЩ), две международни организации (СЗО и Европейската Комисия), както и собствена разработка.

Сред основните констатации, следващите стъпки за оценка от EFSA са:

· Да идентифицира приоритета на смесите от химични вещества за оценка на риска. ЕFSA препоръчва да се използват критерии при които се има в предвид както токсичността на разглежданите вещества, така и какво ще се случи при експозицията им.

· Има ограничени данни за токсичността на определени групи от химични вещества. Когато такива данни не съществуват, доказателството, че различните вещества причиняват подобни нежелани ефекти върху органи и/или физиологични системи се придържа така, че да се създадат така наречените групи за оценка, които да се използват за прогнозиране на комбинираните токсични ефекти на веществата в групата.

Веществата в сместа могат да работят по подобен "механизъм на токсичност" (което означава, че основните стъпки, които водят до неблагоприятен ефект) лесно могат да бъдат предвидени или те могат да взаимодействат заедно, за да станат по-токсични (синергизъм) или по-малко токсични (антагонизъм).

· Необходима е допълнителна информация за да се разбере как химичните вещества се отделят от организма, как те взаимодействат в него и какви са техните потенциални ефекти върху хората и/или животните. EFSA насърчава научните изследвания, както и събирането на данни в тази област.

· Важно е да се отбележи, че ЕФСА наскоро обяви покана за представяне наоферти, свързани с токсичността на химични вещества при пчелите и започна систематичен преглед на въздействието на химични смеси (включително пестициди, замърсители и други химически вещества, намиращи се в хранителната верига) за оценка на риска.

· Нови математически и биологични модели се използват при прогнозиране на механизмите на токсичност.

EFSA ще продължи да предоставя подкрепа за развитието на такива механизми и по-специално на приоритетните групи химични вещества.

· Хармонизирана терминология е необходима, за да се подкрепи това развитие и EFSA препоръчва на оценителите на риска да използват стандартизиран език.

Заключение

‘‘Химическите смеси" се отнасят до комбинираното въздействие на различни химични вещества. Хранителните продукти могат да съдържат много и различни вещества, които биват естествени- хранителни вещества и растителни токсини, произведени от плевели, или предизвикани при замърсяване от човешка дейност като пестициди и диоксини.

Броят на комбинациите от вещества е огромен и те могат да бъдат от различни източници: хранителни продукти, лекарства или потребителски стоки като козметика.

Как учените да оценят рисковете от експозицията на химични смеси?

Някои химици правят преглед на всички данни за токсичност и определят безопасното ниво на употреба, когато това е възможно, и го сравняват с експозицията на потребителя (например чрез храна). Учените след това могат да предскажат потенциалните рискове за здравето. За множество вещества, учените са разработили методи, които използват същите принципи, но с някои разлики.

Първо, учените определят дали е необходима оценка на риска за група от химични вещества, в зависимост от токсичността им или експозицията за потребителите.

Важно е също кои групи от населението са консуматори и колко са консумирали. Тази стъпка се наричаформулировка на проблема..

Следващата стъпка е да се оцени токсичността на групата от химикали и да се идентифицира как тези вещества метаболизират в тялото, каква е тяхната токсичност тяхната токсичност, която се нарича "начин на действие".

Учените анализират информацията за токсичност чрез научни критерии, така наречената "значимост на доказателствата". След това, ако съответната информация е на разположение, те правят едно от трите предположения за токсичност - доза, отговор и взаимодействие - за определяне на потенциалните рискове за здравето.

· Дозата означава, че веществата имат подобна токсичност и след определяне на тяхната индивидуална активност, дозите се прибавят при оценката на риска.

· За отговор учените разглеждат независимите токсичните ефекти на всяко вещество в сместа и ги включват заедно при извършване на оценка на риска.

· Взаимодействията от своя страна са по-сложни. Химичните вещества могат да бъдат по-токсични, когато се комбинират, което се нарича "синергизъм". От друга страна, те могат да бъдат и по-малко токсични, което се нарича "антагонизъм".

Двете важни характеристики са: увеличаване или намаляване на способността на организма за детоксикация и елиминиране на съединенията, както и до увеличаване или намаляване на токсичността на химичното вещество. Ако има доказателство за такива взаимодействия, учените събират информация, за да я вземат под внимание при оценката на риска.

Изготвил:
д-р Надежда Сертова

20. 07. 2013г.

Архив