17-03-2015Съществуват много национални и международни системи за описание и класификация на храни. Повечето от тях са проектирани за фокусиране върху, например, консумация на храни, състав на храни, законодателство, търговия и други. Националните системи за класификация на храни често се основават на национални критерии и групите храни могат да бъдат много специфични. По отношение на съществуващите системи бяха идентифицирани няколко недостатъка, така че Отделът за събиране на данни и експозиция (DATEX) на Европейския орган по безопасност на храните (EFSA) реши да разработи проект за система за класификация на храните (наричана от тук нататък FoodEx), която по-добре да отговаря на непосредствените необходимости. Главната цел на FoodEx е да улесни оценката на хранителната експозиция на опасни химикали чрез прецизно съчетаване на множествата данни за химична наличност и консумация на храни. FoodEx е йерархична система, основана на 20 главни категории храни, които са разделени на подгрупи до максимум 4 нива. Тя разчита на различни системи за описание и класификация на храни. Понастоящем EFSA продължава разработването на проекта за описание и класификация на храни на FoodEx с помощта на организирана за случая външна работна група по “Разработване на система за описание и класификация на храни за оценка на експозицията”. Главната цел на работната група е разработването на единна система за класификация и описание, която да удовлетвори потребностите на повечето отдели в EFSA и може да бъде приета от мрежите на EFSA на страните членки за събиране на данни във връзка с консумация на храни, наличност на химични замърсители и остатъци, както и микробиологични опасности.
В края на 2008 EFSA започна проект, насочен към въвеждане на “Изчерпателна база данни за консумация на храни на EFSA” (наричана оттук нататък “Изчерпателна база данни”), изграждана върху наличната информация за възрастни и деца на детайлизирано ниво. В проекта 20 национални организации, номинирани от съответния им Постоянен представител в ЕС, предоставиха на EFSA данни за консумация на храни от най-новите им изследвания на храненето в страната. Поисканите данни трябваше да бъдат репрезентативни поне за възрастното население и бяха събрани на индивидуално ниво чрез 24-часово изследване на храненето или запис на диетата. Осигуряващите данните бяха помолени да кодират всички храни и напитки, присъстващи в базата данни за консумация на храни според проекта за система за класификация на FoodEx на най-ниското възможно ниво на агрегиране.
Основната цел на този документ е да представи резултатите от използването на FoodEx за хармонизирането на данните за консумацията на храните, включени в Изчерпателната база данни. Въз основа на тази оценка се предлагат подобрения на FoodEx. Този научен доклад е предназначен и за предоставяне на материал на работната група за “Разработване на система за класификация и описание на храни за оценка на експозицията” за разработването на единна система за класификация и описание на храните.
Двадесет страни членки и 22 различни проучвания на храненето предоставиха на EFSA данни, които бяха включени в Изчерпателната база данни. Броят на отчетените храни и напитки се осигурява от тези, консумирани поне веднъж в изследването и от броя на уникалните кодове на FoodEx, докладвани във всяко изследване. Тези цифри се различават съществено за различните страни, показвайки, че, по отношение на описанието на храните и напитките, нивото на събраните и съобщени на EFSA детайли не е едно и също за всички проучвания на храненето, включени в Изчерпателната база данни. Използването на елементи от категорията “Съставни храни (включително замразени продукти)” на FoodEx беше отхвърлено и трябваше да се използва само ако няма други възможности. Повечето страни успяха да разделят повечето съставни храни до съставките им, с изключение на Латвия, Швеция и Словакия (съответно 10%, 8% и 7% от записите за храни, класифицирани в категорията “Съставни храни”). Трябва да се обърне внимание на категорията на FoodEx “Съставни храни (включително замразени продукти)” в данните на тези страни, тъй като тяхното разделяне на съставни храни и домашно приготвени храни на съставки вероятно не е съвместимо с другите страни. Анализ на записите на храни показа, че осигуряващите данни са успели да кодират повечето храни поне на второто ниво на FoodEx.
Дадени са предложения за подобряване на всяка от 20-те категории храни, включени във FoodEx, заедно с подробен списък на възможни добавяния/изключвания за всяка категория. Системата на FoodEx показа, че е приятелски настроена към потребителя и е достатъчно гъвкава в повечето ситуации за интерфейс с националните системи за класификация на храни. Бяха идентифицирани разлики между националните проучвания на храненето, отнасящи се до изискваното ниво на подробности по отношение на описанието на храни и напитки и в последствие при класификацията им. Ясна препоръка към Работната група по “Разработване на система за класификация и описание на храни за оценка на експозицията” е разработване на система за класификация и описание, включваща различни аспекти като по-нататъшни дескриптори.


Архив