17-03-2015

Членовете на Консултативната платформа на Европейския орган по безопасност на храните се срещнаха на 1 и 2 декември 2009 за първи път след преназначаването си от Управителния борд на EFSA през октомври. Представители на 24 организации на ЕС, работещи в области, свързани с хранителната верига, участваха в дискусии за оценка на първата серия на здравни претенции по чл. 13, оценката на риска от ГМО, подхода на EFSA по възникващи рискове и нанотехнологията.


Приветствайки членовете в Парма, Изпълнителният директор на EFSA Катрин Геслен-Ланеел говори за изключителната подкрепа и консултация, която Платформата дава на дейностите на Органа, цитирайки участието й в множество технически съвещания (по ГМО, пестициди, здраве на животните) и в работни групи.

Геслен-Ланеел припомни на ключовите играчи целите на регламента за здравните претенции, подчертавайки, че научните съвети на EFSA осигуряват на потребителите независима гаранция на достоверността на претенциите, тъй като Органът пуска само претенции, подкрепени стабилно от науката. Оценките на Органа могат също да подпомогнат индустрията в определяне на бъдещи посоки за иновации, въз основа на стабилна наука, каза тя.

По време на презентации за научната работа на EFSA, Юлиане Клайнер, ръководител на отдела по диетични продукти, хранене и алергии, разгледа аспектите на оценката на EFSA на здравни претенции, визирайки актуализирания брифингов документ за страните членки. Разглеждайки определени проблеми, тя обясни какво се има пред вид, когато не се установява връзка „причина-следствие” или когато няма достатъчни доказателства за изготвяне на оценка. Тя спомена и ограниченията при използване на документи, които не са напълно достъпни или не дават всички данни за претенцията и че изследвания, които не подкрепят претенцията, могат и да не бъдат съобщени.

Брифинговият документ можете да видите на адрес:

Продължавайки диалога на EFSA с ключовите играчи по ГМО, ръководителят на отдела за ГМО Пер Бергман говори за сътрудничеството при оценката на риска от ГМО и взаимодействието с ключовите играчи и обясни извършващите се актуализации на ръководството за оценка на риска от ГМО, такива като оценка на риска за околната среда, молекулярна характеристика и оценка на алергенността на ГМ растения. Членовете на Платформата получиха актуализации на стратегията на Органа за идентифициране на възникващи средносрочни и дългосрочни рискове в хранителната/фуражната верига и за готовността на EFSA за възможни бъдещи кандидатствания за наноматериали в областта на храните и фуражите. Членовете на Платформата бяха осведомени за текущата работа по преглед на комуникационната стратегия на EFSA и бяха помолени за коментар.

Платформата на ключовите играчи на EFSA, създадена през 2005, е важен форум за обмен и диалог по ключови въпроси. Платформата съветва Изпълнителния директор на EFSA в области, свързани с работата на Органа и по-специално по въздействието на работата му върху ключовите играчи.

Архив