12-01-2021

            На 6 септември 2019 г. в Официалният вестник на Европейския съюз беше публикуван Регламент (ЕС) 2019/1381 на Европейския парламент и на Съвета от 20 юни 2019 година относно прозрачността и устойчивостта на оценката на ЕС на риска в хранителната верига и за изменение на регламенти (ЕО) № 178/2002, (ЕО) № 1829/2003, (ЕО) № 1831/2003, (ЕО) № 2065/2003, (ЕО) № 1935/2004, (ЕО) № 1331/2008, (ЕО) № 1107/2009, (ЕС) 2015/2283 и Директива 2001/18/ЕО. Регламентът предстои да започне да се прилага от 27 март 2021 г.

            Този законодателен акт се въвежда след проведена оценка по REFIT на общото законодателство в областта на храните (Регламент (ЕО) № 178/2002) от 2018 г. (т.нар. „проверка за пригодност на общото законодателство в областта на храните“), където е направена констатацията, че обмяната на информация за риска не се счита за достатъчно ефективна като цяло. Това оказва въздействие върху доверието на потребителите в резултатите от процеса на анализ на риска. Допълнително, Европейската гражданска инициатива, озаглавена „Забрана на използването на глифозат и защита на хората и околната среда от токсични пестициди“, потвърди загрижеността, свързана с прозрачността по отношение на изследванията, възложени от промишлеността и представени в разрешителните процедури. В тази връзка, от 2021 г., EFSA въвежда нови правила по отношение на разрешителните процедури, свързани с регулираните продукти в ЕС, каквито са новите храни, съставките, влагани в храните, фуражните добавки, материалите в контакт с храните, ГМО, пестициди и др. , с цел гарантиране на още по-голяма прозрачност в своята дейност.         

            Проверката за пригодност на общото законодателство в областта на храните показа, че макар EFSA да е отбелязалa значителен напредък по отношение на прозрачността, процедурата за оценка на риска, по-специално в контекста на разрешителните процедури, които обхващат хранителната верига, невинаги се възприема като напълно прозрачна. Това се дължи отчасти и на различните правила за прозрачност и поверителност, които са установени в Регламент (ЕО) № 178/2002 и в други секторни законодателни актове на Съюза. Взаимодействието между тези актове може да окаже въздействие върху приемането на оценката на риска от широката общественост. За да се гарантира последователност с предложените изменения в Регламент (ЕО) № 178/2002, са изменени и разпоредбите, свързани с обществения достъп и със защитата на поверителната информация, разписани в:

 1. Регламент (ЕО) № 1829/2003 относно генетично модифицираните храни и фуражи;
 2. Регламент (ЕО) № 1831/2003 относно добавки за използване при храненето на животните;
 3. Регламент (ЕО) № 2065/2003 относно пушилни ароматизанти, използвани или предназначени за влагане в или върху храни;
 4. Регламент (ЕО) № 1935/2004 относно материалите и предметите, предназначени за контакт с храни;
 5. Регламент (ЕО) № 1331/2008 за установяване на обща разрешителна процедура за добавките в храните, ензимите в храните и ароматизантите в храните;
 6. Регламент (ЕО) № 1107/2009 относно пускането на пазара на продукти за растителна защита;
 7. Регламент (ЕС) 2015/2283 относно новите храни
 8. Директива 2001/18/ЕО относно съзнателното освобождаване на генетично модифицирани организми в околната среда.

Новите изисквания накратко:     

 1. Повече прозрачност

Ще бъде улеснен достъпът до научни изследвания. По-точно научните изследвания ще бъдат публикувани в ранен етап, като ще бъде спазена надлежно обоснована поверителна информация, определени лични данни, както и правата над интелектуалната собственост. По този начин заинтересованите страни ще имат лесен достъп до проучванията на EFSA посредством електронна платформа.

 1. По-надеждни и независими изследвания

EFSA ще има по-голям достъп до съответните научни доказателства при кандидатстване  за разрешение от заявителите. В това число: регистър на всички проучвания, при кандидатстване за разрешение и публична консултации със заинтересовани страни и широката общественост относно представените проучвания. Както и ще се извършва контрол, включително одити, върху съответствието на лабораториите и извършените проучвания за спазване на съответнте стандартите.

 1. По-добро управление

Държавите членки ще допринесат повече за управлението и за научните панели на EFSA, като същевременно се съобразяват с независимостта и мултидисциплинарна експертиза на EFSA. За разлика от изискванията за Управителния съвет на EFSA, който според сега действащите правила в Регламент (ЕО) (ЕО) № 178/2002 се състои от 14 члена, от март 2021 г., в съставът му ще включват представители на всички държави членки. Също така, назначаването на експерти в научните комисии на EFSA ще се извършва чрез номинации, предложени от държавите членки, като се  спазват строги критерии за независимост. В допълнение, работата на научните панели ще бъде по-добре организирана.

 1. Ефективна комуникация на риска

Подобряване на координацията между оценителите на риска и мениджърите на риска, за да се осигури по-добра комуникация със заинтересованите страни и широката общественост. Това ще се осъществява чрез приемане на общ план за комуникация относно риска на ниво ЕС, като ще се гарантира съгласувана стратегия за комуникацията по отношение на риска в процеса на анализ на риска, съчетана с открит диалог между всички заинтересовани страни.

            Тъй като регламентът се прилага от 27 март 2021 г., заинтересованите страни, които попадат в обхвата на регламента,  трябва да се подготвят за влизането му в сила, като вземат предвид естеството на проучванията, които възнамеряват да проведат и информацията, включена в тези проучвания, имайки предвид общия принцип на регламента за проактивно публично разкриване на тази информация. В тази връзка с цел подпомагането им, EFSA предвижда редица инициативи, като онлайн обучения, уебинари и създаване на електронна платформа за въпроси и отговори Open EFSA. Допълнителна информация може да бъде открита на следните линкове –

 

Можете да се запознаете с новите промени от видеото по-долу: 

Open and accessible: a new window on food safety - YouTube

 

Можете да гледате на живо  специалното събитие на Европейската комисията и EFSA на 30 март 2021 г. за отбелязване на влизането в сила на Регламент (ЕС) 2019/1381 на следния линк: Celebratory event for the entry into application of the Transparency Regulation | European Commission (europa.eu)

Повече за Регламента за прозрачността можете да откриете тук:

Източници:

 

 

 

Национален контактен център на EFSA
Център за оценка на риска по хранителната верига
Министерство на земеделието, храните и горите
Бул. Цар Борис III, 136
1618, София
БЪЛГАРИЯ
EFSAfocalpoint@mzh.government.bg
http://corhv.government.bg/
http://focalpointbg.com/

Архив