17-03-2015

Европейска комисия
Генерална дирекция „Здравеопазване и защита на потребителите”
Безопасност на храните и фуражите
Новини

22.07.2009г. Покана за изразяване на интерес за длъжността член на Управителния съвет на Европейския орган за безопасност на храните. Частично обновяване на Управителния съвет на Европейския орган за безопасност на храните

 

Европейската комисия организира процедура на подбор за нови членове на Управителния съвет на Европейския орган по безопасност на храните.

Настоящата публикация се отнася за подаване на кандидатури за позициите на седемте членове на Управителния съвет, чийто мандат изтича на 30 юни 2010 r.

Приканват се заинтересованите лица да подадат своята кандидатура за заемане на една от 7-те предлагани, о6що от 14 позиции за член на Управителния съвет на Европейския орган за безопасност на храните, създаден с Регламент (ЕО) № 178/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 28 януари 2002г. за установяване на О6щите принципи и изисквания на законодателството в областта на храните, за създаване на Европейски орган за безопасност на храните и за определяне на процедури относно безопасността на храните. Органът е със седалище в Парма, Италия.

Поканите за изразяване на интерес за длъжността член на Управителния съвет на Европейския орган за безопасност на храните са публикувани в Официален вестник на Европейския съюз OJ C 168 и са приложени към този документ.

Крайният срок за представяне на кандидатурите е 30 септември 2009 r.

Мотивационното писмо, формулярът за кандидатстване, автобиографията и придружителните документи трябва да са написани на един от официалните езици на Европейската о6щност. Както е посочено в поканата и с цел улесняване на процедурата за подбор е желателно кандидатите да добавят резюме на професионалния си опит и друга важна информация на ангпийски език.

 

Приложение 1. Покана за  изразяване на интерес за длъжността член на Управителния съвет на Европейския орган за безопасност на храните.

Приложение 2. Формуляр за кандидатстване

Архив