17-03-2015

На 23ти юни 2014 год. ЕФСА стартира покана за сбор от обществени поръчки на ЕФСА на тема ‘Generating, collecting, collating, synthesising and analysing evidence supporting preparatory work for evidence-based scientific assessment in EFSA‘. Обществената поръчка се състои от 6 лота, в които са обхванати различни области от компетенциите на ЕФСА – Здравеопазване на животните и хуманно отношение, химия/токсикология, екология, микробиология и зоонозни агенти, диететика и растително здраве.

Тръжното досие и допълнителна документация може да бъде открита тук.

Краен срок за подаване на оферти – 30 септември 2014г.


Д-р Донка Попова

Архив