29-05-2019

Информация от EFSA във връзка с рамковата програма на ЕС за научни изследвания и иновации „Хоризонт Европа“, 2021—2027 г.

 Една от основните новости в програмата „Horizon Europe“   е „Мисии за научни изследвания и иновации“, които имат за цел да подсилят въздействието на програмата за научни изследвания и иновации и да покажат нейното значение за обществото и гражданите на ЕС.

 Петте области на дейности (мисии), договорени за изпълнение през първите години на програмата „Horizon Europe“, са следните: 

  • Cancer
  • Adaptation to Climate Change, including Societal Transformation
  • Healthy Oceans, Seas, Coastal and Inland Waters
  • Climate-neutral and Smart Cities
  • Soil Health and Food

 В тази връзка, на 13 май 2019 г. Комисията обяви покана за изразяване на интерес за участие като членове на петте мисии.

 Поканата е насочена към широк кръг от експерти от промишлеността и иновациите, научните изследвания, разработването на политики, организациите на практикуващите, както и от крайните потребители, които притежават лични качества и могат да допринесат за успеха на мисиите.

 Поканата е отворена до 11 юни 2019 г.

Повече информация можете да намерите на следния линк: http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=calls.calls_for_app

Допълнителни въпроси можете да изпращате на е-мейл:  RTD-HORIZON-EUROPE-MISSIONBOARDS@ec.europa.eu 

 Национален контактен център на EFSA

Център за оценка на риска по хранителната верига

Министерство на земеделието, храните и горите
Бул. Цар Борис III,  136
1618,
София
БЪЛГАРИЯ
EFSAfocalpoint@mzh.government.bg

http://corhv.government.bg/

http://focalpointbg.com/

 

 

Архив