20-01-2022

Европейският орган за безопасност на храните (EFSA) отговаря за изготвянето на научни оценки на риска по отношение на безопасността на храните и фуражите в Европа. В тази връзка в EFSA е постъпило искане от Европейската комисия в съответствие с член 29, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 178/2002 за оценка на рисковете за човешкото здраве, свързани с наличието на граянотоксини и други опасни граянани в меда с произход растителни представители на семейство Ericaceae и други хранителни източници с произход семейство Ericaceae (референтен номер на запитването: EFSA-Q-2020-00509).

Искането за оценка на безопасността на граянотоксини и граянани е възложено на панелът на EFSA по замърсителите в хранителната верига (CONTAM Panel), в рамките на който е създадена работна група по граянотоксини. Понастоящем работната група разработва оценката на риска и се предвижда провеждането на обществена консултация преди окончателното приемане на проектостановището от панела CONTAM.

Изготвящите научното становище експерти от EFSA допускат, че заинтересованите страни (т.е. национални контролни органи по храните, изследователски институции, академични среди, оператори в хранително-вкусовата промишленост и други заинтересовани страни) е възможно да разполагат с подходяща информация относно наличието на граянотоксини/граянани в меда и други храни от семейство Ericaceae, предлагани на пазара в ЕС, които данни/информация не са обществено достояние, но биха представлявали интерес за разработването на проекта на научно становище за оценка на риска.

Ето защо от EFSA биха желали да ангажират предварително заинтересованите страни, за да бъде събрана информация по конкретни въпроси, които могат да бъдат намерени на следния адрес: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/FP_CONTAM_grayanotoxins

В тази връзка, заинтересованите страни са поканени да отговорят на предварително изготвена анкета в срок до 31 януари 2022 г., 14.02.2022 г.   28.02.2022 г.и/или да декларират готовност за предоставяне на търсената от EFSA информация с предложение за нов краен срок за изготвяне на научното становище и съответна обосновка, както и да предоставят данни за контакт на други заинтересовани страни със специфичен опит в областта.

В случай на възникнали въпроси или необходимост от допълнителна информация, можете да ги отправите на e-mail адрес: RAL@efsa.europa.eu.

Национален контактен център на EFSA
Център за оценка на риска по хранителната верига
Министерство на земеделието, храните и горите
Бул. Цар Борис III, 136
1618, София
БЪЛГАРИЯ
EFSAfocalpoint@mzh.government.bg
http://corhv.government.bg/
http://focalpointbg.com/

Архив