19-07-2021

EFSA отправя покана към заинтересованите лица за изразяване на интерес по отношение на стартиращ двугодишен проект, насочен към установяване на потенциални и възникващи рискове за безопасността на храните и фуражите при прехода към т.нар. кръгова икономика по цялостен и интегриран начин.

Кръговата икономика е термин, с който се обозначава модел на производство и потребление, ограничаващ до минимум отпадъците. Европейската комисия представи през март 2020 г. нов план за насърчаване на кръговата икономика, който включва предложения за устойчиво проектиране на продукти, намаляване на отпадъците и разширяване на правата на потребителите, включително с право на поправка на стоките. Кръговата икономика е модел, насочен към удължаване на жизнения цикъл на продуктите. На практика това означава възможно най-дълго споделяне, заемане, повторно използване, поправка и рециклиране на съществуващи материали и продукти. Планът за кръговата икономика е в съответствие с промишлената стратегия на ЕС и е в рамката на инициативите по Европейския зелен пакт[1].

Наименованието на проекта на EFSA, в контекста на който е отправена настоящата покана към заинтересованите страни е “Food and feed safety vulnerabilities in a circular economy” и целта му е да се гарантира, че съображенията относно безопасността на храните и фуражите, както и тези относно опазването на околната среда ще бъдат взимани предвид на ранен етап от планираните научни изследвания и предприеманите политически инициативи.

В рамките на проекта, EFSA ще се стреми към изграждане на мрежа от партньори и заинтересовани страни, с които да се ангажира чрез различни дейности като семинари, събития и консултации, за да идентифицира предизвикателствата пред извършването на бъдещи оценки на риска и да проучи възможните полезни взаимодействия, възможности, конфликти и компромиси между политики, цели и действия в областта на околната среда и безопасността на храните.

В процеса на изграждане на мрежата, EFSA цели да привлече широк кръг от организации по следните критерии:

  • както от Европа, така и извън нея;
  • ангажирани с всички звена по хранителната верига;
  • фермери, предприятия, неправителствени организации, потребители, академични среди, публични и други организации;
  • организации с опит в здравеопазването на хората, животните и растенията, както и организации, ангажирани с проблемите на околната среда и климата.

Повече информация за поканата е публикувана на електронната страница на EFSA – https://www.efsa.europa.eu/en/stakeholders/calls-for-stakeholders#food-and-feed-safety-vulnerabilities-in-a-circular-economy

Линк за регистрация на заинтересовани лица: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/CE_mapping_expression_of_interest

_________________________________________________________________________________

[1] Който се състои от активности по следните направления: Въвеждане на климатичната неутралност в законодателството; Подкрепа за индустрията и малкия бизнес; Кръгова икономика: повторно използване и рециклиране; Създаване на устойчива хранителна система (посредством стратегията "От фермата до трапезата"); Опазване на биоразнообразието.

 

 

 

Национален контактен център на EFSA
Център за оценка на риска по хранителната верига
Министерство на земеделието, храните и горите
Бул. Цар Борис III, 136
1618, София
БЪЛГАРИЯ
EFSAfocalpoint@mzh.government.bg
http://corhv.government.bg/
http://focalpointbg.com/

Архив