17-03-2015

 

Повече от 30 оценки на риска на нежелани вещества във фуражите през последните пет години са установили, че няма здравен риск за животните и рискът за човешкото здраве е нисък. Все пак не биха могли да се изключат странични ефекти за някои видове животни. Панелът по замърсителите в хранителната верига на EFSA препоръча намаляване на наличието на някои вещества във фуражите с цел предотвратяване на странични ефекти за човешкото здраве.

 

Нежеланите вещества са съединения, които се срещат в естествено състояние или са в резултат на замърсяване от околната среда или друго замърсяване във веригата на фуражите и храните. Елиминирането на нежеланите вещества от фуражите е не винаги възможно, но е важно да се намали тяхното наличие, за да се избегне излагането на опасност на здравето на хората, животните или околната среда.

 

Европейската комисия е изискала от EFSA да направи преглед на възможните рискове за здравето на животните и хората, които се дължат на наличието на нежелани вещества във фуражите, регулирани от Европейското законодателство. Трийсетте становища, публикувани от EFSA през последните пет години обхващаха естествените растителни продукти, (като госипол и теобромин), постоянните органични замърсители, (като DDT и хексахлоробензен), тежките метали, (като арсен и живак), флуорин и микотоксините, (като афлатоксин В1).

 

В повечето случаи Панелът не идентифицира рискове за здравето на животните, произтичащи от приема но фуражи с максималните разрешени нива, осигурени чрез спазването на добрите практики за фуражите. Все пак не могат да се изключат странични ефекти за здравето на животните за някои вещества, като деоксиниваленол за свинете, живак за котките, госипол за овцете и теобромин за кучетата и конете.

 

Рисковете от странични ефекти за здравето на хората, дължащи се на наличието на нежелани вещества в продуктите от животински произход, като прясно месо, яйца и мляко, бяха като цяло определени като ниски, но в някои случаи Панелът препоръча намаляване на тяхното наличие, особено за постоянните органични замърсители, като камфехлор.

 

Беше идентифицирана необходимостта от по-нататъшни проучвания за няколко вещества, особено относно степента, при която наличието на тези вещества във фуражите може да доведе до замърсяване на храните от животински произход.

 

Тези оценки дадоха възможност на Европейската комисия да актуализира максимално допустимите граници за тези вещества в Европейското законодателство. Например становището на Панела доведе до препоръки на Комисията за разработването на насочващи стойности за мониторинга на микотоксини във фуражите. То също доведе до намаляване на максимално допустимите граници от Комисията на оловото във фуражите, например; до увеличаване на границите за флуорин, като се вземат предвид новите техники на обработка, за да се подобри например качеството на хранене, както и да въведе максимално допустими граници за замърсители, които не са обхванати по-рано и които са предназначени за фуражи, като например кадмий в елементен състав. Някои растителни видове са отхвърлени от списъка на нежелани вещества във фуражите, (например кайсии и горчиви бадеми, съдържащи цианогенни гликозиди). Понастоящем продължават промени в законодателството въз основа на последните научни становища, например за госипол, теобромин и живак.

 

Архив