12-11-2020

Европейският център за контрол и превенция на заболяванията (ECDC) предстои да обяви покана за набиране на проектни предложения на тема: NP / 2020 / DPR / 13024 "Преглед и оценка на аспектите на общественото здраве и здравето на животните във връзка с вируса на Западно-нилската треска и вируса Usutu в Европейския съюз"

Проектът включва: 1) организиране на консултации със заинтересованите страни чрез анкетно проучване, адресирано до органите на общественото здравеопазване, органите по здравеопазване на животните и органите, ангажирани с безопасността на кръв и кръвни продукти; 2) организиране на много секторна среща (организацията и логистичните разходи ще бъдат покрити от ECDC); 3) изготвяне на интегрирани технически указания за инфекциите, предизвикани от вируса на Западно-нилската треска и вируса Usutu в Европейския съюз.

Проектът ще е с продължителност 11 месеца и е на стойност 60 000 евро.

Екипът, ангажиран с този проект, трябва да се състои най-малко от следните три експертни профила: научен експерт от сектора на общественото здраве, научен експерт от сектора на здравеопазването на животните / ветеринарна медицина и научен експерт от сектора, ангажиран с безопасността на кръв и кръвни продукти.

В тази връзка е и настоящата предварителна покана за изявяване на интерес от заинтересовани експерти, които да се присъединят към предстоящия проект. Все още не е необходимо да се изпращат проектни предложения. Само кандидатите, които са заявили своя интерес, ще получат предложение за участие и ще могат да кандидатстват. Крайният срок за изявяване на интерес е до 30 ноември 2020 г., 16.00 ч. местно време в Швеция.

Допълнителна информация може да бъде открита на сления линк - https://www.ecdc.europa.eu/en/about-us/procurement-and-grants/review-and-evaluation-public-health-and-animal-health-aspects-west.

 

Национален контактен център на EFSA
Център за оценка на риска по хранителната верига
Министерство на земеделието, храните и горите
Бул. Цар Борис III, 136
1618, София
БЪЛГАРИЯ
EFSAfocalpoint@mzh.government.bg
http://corhv.government.bg/
http://focalpointbg.com/

Архив