17-03-2015

EFSA реши да разгледа доклад, издаден от Greenpeace и Friends of the Earth по научното си становище по отношение на заявления за одобрение, подадени за подновяване на съществуващо разрешение за генетично модифицирана (ГМ) царевица MON810 в Европейския съюз.

EFSA нито подкрепя, нито отхвърля ГМ технологията и ролята му е само да осигури независима оценка на безопасността на всеки ГМО, въз основа на най-строги стандарти и методология за оценка на риска – според насоки, одобрени на ниво ЕС и световно ниво.

EFSA признава, че има различни гледни точки по ГМ технологията и осъзнава, че заключенията на Панела за ГМО в научното становище по отношение на подновяването на разрешението за MON810 могат да не подкрепят вижданията на Greenpeace и Friends of the Earth.

По отношение на твърденията в доклада на Greenpeace/Friends of the Earth report, EFSA би искал да изтъкне:

  • Панелите на EFSA идентифицират в становищата си области на научна несигурност. Управляващите риска трябва да имат пред вид в решенията си становищата като цяло. Панелът GMO е уверен, че е взел пред вид, с помощта на широката си мрежа от учени, релевантните научни изследвания, включително и тези, които са посочени в доклада на Greenpeace/Friends of the Earth.
  • EFSA не омаловажава, нито пренебрегва изследванията и заключи, че вероятността за вредни ефекти от отглеждането на MON810 върху не-целеви организми, като пеперуди и други насекоми е много ниска. Както се изисква, Панелът даде научните си виждания по управленските възможности, такива като мониторинг на околната среда.
  • Всички протеини, които или присъстват или има теоретична възможност да присъстват в MON810 бяха изследвани и Панелът заяви, че те не би трябвало да предизвикват загриженост от гледна точка на безопасността.
  • EFSA извърши 90-дневни изследвания на MON810 и коригира библиографията на становището си.

Панелът на EFSA за ГМО се състои от водещи независими учени, експерти по оценка на риска от ГМ от цяла Европа, подпомагани от допълнителни външни експерти, за да се обхване цялата широта на експертното мнение. Освен стандартни консултации с всички страни членки и други компетентни органи, EFSA проведе специално съвещание с експерти от страните членки на 26 май, за обмяна на възгледи за оценка на риска за околната среда от ГМ царевица MON810 в контекста на искането за подновяване на отглеждането й. Докладът от това съвещание (виж тук report) е публикуван на страницата на EFSA. Що се касае до всички оценки на риска от ГМ, оценката на подновяването на отглеждането на MON810 беше извършена съгласно насоките на Панела за ГМО, които също бяха подложени на обществено обсъждане и консултиране.

EFSA ще подкрепи Европейската комисия при разглеждане на всички коментари, получени при протичащата обществена консултация (виж тук public consultation) за научната оценка на риска от възобновяване на отглеждането на MON810 и ще покани ключовите играчи, включително Greenpeace и Friends of the Earth на научна дискусия в началото на септември за обсъждания и отговор на коментарите им.

 

Архив