17-03-2015


Ръководство

Резюме
Систематичният преглед (СП) е разглеждане на съществуващите доказателства, свързани с ясно формулиран въпрос, което използва предварително специфицирани и стандартизирани методи за идентифициране и критична оценка на релевантните проучвания и за събиране, отчитане и анализиране на данни от изследванията, включени в прегледа.
Освен общото използване на СП в изследванията на човешкото здраве, формални СП са били рядко използвани в безопасността на храни и фуражи и съществуващите СП методи могат да не бъдат пряко приложими към проблеми от безопасността на храните.
Това ръководство е разработено за оценка на възможната модификация на съществуващите СП методи за систематична оценка на изследването на безопасността на храни и фуражи и за оценка на потенциалното използване на СП методологията при изготвяне на оценки на риска (ОР) за подпомагане на вземането на решения по безопасността на храните и фуражите.
За разработването на това ръководство, Отделът по оценка на методологиите на EFSA организира работна група от научни работници от EFSA и външни участници с експертиза по безопасност на храни и фуражи, СП (в здравеопазването, екологията, ветеринарната медицина, зоонози и обществено здраве и управление на околната среда) и по информатика. Това ръководство е написано за специалисти с експертиза в различните области на безопасността на храните и фуражите и оценка на риска за подпомагане на вземането на решение, които може и да не са запознати с методологията със систематични прегледи.
Тази методология може да се прилага за отговаряне на добре формулирани специфични въпроси, генерирани от процеса на оценка на риска или от други аналитични рамки, разработени за безопасността на храните и фуражите по прозрачен, възпроизводим и точен, основан на доказателства, начин. Все пак, трябва да се имат пред вид няколко аспекти, за да се реши дали специфични въпроси, получени при опростяването на широките проблеми на политиката за безопасност на храни и фуражи, са подходящи за систематичен преглед. Полезно средство за определяне дали на даден въпрос може да се отговори със СП е идентифицирането на структурата на въпроса. Ако структурата на въпроса може да се специфицира по такъв начин, че може да се предвиди даден първичен дизайн на изследване, който може да отговори на въпроса, тогава е вероятно, че ще бъде подходящо да се приложи систематичен преглед.
Ако въпросът е подходящ за систематичен преглед, не е задължително от това да следва, че систематичният преглед ще си заслужава да бъде извършен или че ще бъде практически изпълним. Съображенията включват: приоритизиране на параметрите на модела за оценка на риска, за които е особено критична точността на оценките на параметрите; количество и качество на наличните доказателства; източник и потенциална поверителност на доказателствата; необходимостта от прозрачност и/или за интегриране на противоречиви резултати; и наличността на ресурси за провеждане на този преглед.
Ръководството описва общ метод за извършване на систематични прегледи, вземайки пред вид проблеми, които могат да са уникални за областта на безопасността на храните и фуражите и оценката на риска, които да бъдат отчетени в процеса на прегледа.
Това ръководство е първа стъпка към прилагането на методология със систематичен преглед в областта на безопасността на храните и фуражите. Предвижда се редовно актуализиране в светлината на опит и разработки както в областта на безопасността на храните и фуражите, така и на методологията със систематичен преглед.
Публикувано: 1 юни 2010

Архив