17-03-2015

EFSA организира два семинара за научни експерти от страните членки на ЕС през октомври и ноември, за да насърчи водещите специалисти от тези страни да кандидатстват за членове на научните панели на EFSA. Съставът на Научния комитет и панелите ще бъде обновен през 2009 и на 23 октомври 2008 г. EFSA ще отправи покана за нови членове.

Първият семинар ще се състои на 30 октомври 2008 г. в Будапеща, Унгария. На него ще присъстват учени главно от България, Кипър, Унгария, Малта, Румъния и Словения. Независими учени от различни дисциплини в областта на оценка на риска (например безопасност на храни и фуражи, хранене, токсикология, химия, здраве и благополучие на животните, растителна защита и здраве на растенията) ще бъдат информирани за работата на EFSA и насърчени да кандидатстват за включване в европейската мрежа на най-добрите учени в областта на безопасността на храните.

Дневният ред включва представяне на EFSAи неговите научен комитет и панели, обяснение на процедурата за кандидатстване и подбор, презентации от настоящи членове на панелите на изследвания на случаи от различни области от компетенцията на EFSA, дискусия а кръгла маса с експерти на EFSAи персонал за членството в панелите на EFSA.

Участието ще бъде само с покани. EFSAорганизира подобен семинар във Варшава, Полша, на 27 ноември 2008 г.

Архив