05-06-2024

 

На 03 юни 2024 г. се проведе работна среща между екипът на Българския контактен център на Европейския орган по безопасност на храните (ЕОБХ) с представители от Университета по хранителни технологии (УХТ), Пловдив и представители от Аграрния университет (АУ), Пловдив.

И двата университета са включени в списъка на Европейския орган по безопасност на храните съгласно член 36 от Регламент 178/2002. На срещата бяха обсъдени въпроси, свързани с членството на университетите в списъка на ЕОБХ по чл. 36, и ангажиментите им произтичащи от това, както и потенциалните възможности за задълбочаване на сътрудничеството между тях и Център за оценка на риска по хранителната верига (ЦОРХВ).

Представено беше новото електронно научно списание, разработено от ЦОРХВ – Bulgarian One Health Journal, предоставящо възможности за  публикуване на научни статии и разработки на английски език. Списанието е реферирано в НАЦИД и е достъпно на следния линк - One Health Journal is an open access scientific journal - OneHealthJournal.

 

 

Национален контактен център на EFSA
Център за оценка на риска по хранителната верига
Министерство на земеделието и храните
Бул. Цар Борис III, 136
1618, София
БЪЛГАРИЯ
EFSAfocalpoint@mzh.government.bg
http://corhv.government.bg/
http://focalpointbg.com/

Архив