17-03-2015

Проект на ръководство за оценка на риска за пчели от продукти
за растителна защита (Apis mellifera, Bombus spp. and solitary bees)


Резюме
Ръководството е изработено в контекста на Регламент (ЕС) 1107/2009г.
Предложена е стъпаловидна оценка на риска, която включва опростено първо ниво (изчисляване на опасността от токсичните свойства посочени в досието на препарата) и при необходимост (установяване на непренебрежим риск за пчелите) се пристъпва към по-високо ниво на оценка (полу-полски и полски опити).
В този документ се дискутират главите, които не са били включени в първото публично обсъждане на ръководството (20 септември – 12 ноември 2012г), а именно:
Оценка на риска от експозиция чрез замърсена вода
При оценката, за източници на замърсена вода се приемат гутационните капки, повърхностни води и локви от дъждовна вода.
Предлага се теоретична схема (в 8 стъпки), при която културите образуват гутационни капки, пчелите ги събират и поглъщат, след което попадат индиректно в храната на ларвите в кошера. Споменатото се приема за вярно, но с неясна степен на проява, което води до несигурност в схемата за оценка:
  • до колко гутацията се проявява при селскостопанските култури и в кой период от развитието им;
  • до колко пчелите събират и поемат гутационните капки;
  • дали гутационните капки се използват при приготвянето на храна за ларвите.Поради споменатите несигурностти, се предлага провеждане на пет полу-полски изпитвания с третирани семена и две при пръскане и внасяне на гранули в почвата, с цел да се определи опитно експозицията от гутационните капки. За да бъдат резултатите от оценка по-категорични, са нужни допълнителни данни относно:
  • Вероятната проява на гутация при конкретните култури през вегетацията (данните са необходими в стъпка 1);
  • Вероятната употреба на гутационните капки от медоносните пчели (възрастни и ларви).
Оценката на риска от пестицидни остатъци в гутационни капки, следва да се ограничи само за медоносните пчели, като се смята че нивото на безопасност ще е достатъчно за другите видове пчели. При оценката се приемат за верни следнитеусловия:
1. Веществата в капките са силно токсични са пчелите.
2. Необходимост от голямо количество вода за пчелното семейство.
3. Пчелното семейство е в близост до култура която образува гутационни капки
4. Няма друг източник на вода за пчелите, освен гутационните капки.
Следва при определянето на концентрация на пестицида в гутационите капки, да се приеме концентрацията в транспирационният поток на растението, като се добави и фактор на несигурност.
Основна предпоставка за последната стъпка в оценката (полски опити), е факта, че пчелите предпочитат постоянните източници на вода (поток, канал, езеро, рекa ), и най-вече локви от дъждовна вода.
Много често, гутация се наблюдава при растителността в съседство с култивираните площи (буферни зони и др.).
Вероятно, риска за пчелите от гутационните капки може да се ограничи от растителността в буферни зони и наличието на постоянен водоизточник. Малко е вероятно, при наличие на естествен водоизточник, високата концентрация на пестицид в гутационните капки да доведе до нежелан вреден ефект за пчелите.
Необходимо е да се вземе решение, дали в първото ниво на оценка на риска да се включи и водата от дъждовните локвите или да се изчака разработването на подходи за по – високите нива на този аспект от експозицията.

Схема за оценка на риска от метаболити
Предложената в ръководството схема, покрива само оценката на метаболити, които
биха се установили в полен и нектар.
В зависимост от метаболизма на растенията, риска от пестицид извлечен от
почвата, вероятно няма да бъде покрита от оценката. Необходимо е да се създаде схема
за оценка на всички потенциални метаболити.
Анализ на несигурността
В първото ниво на оценка на риска се използват стандартизирани подходи (стойност на съотношението експозиция/токсичност), което дава достатъчна сигурностна резултата. Високите нива не са стандартизирани (не се провеждат при еднакви условия) и при тях степента на сигурност, трябва да се разглежда конкретно за всеки случаи.
Всички несигурности които влияят на оценката, следва да се оценяват количествено да се посочат и ефектите от съвместното им действие. Препоръчва се последователно обмисляне на всички източници на несигурност, като едновременно с това се коментира степента и посоката (положителна или отрицателна) в която влияят.
Степента на несигурност при оценката в много от случаите ще бъде голяма. Това не бива да се приема, като не добра оценка, напротив, ще даде съществена информация при вземането на решения.
Накратко, препоръките са:
1. Всяка прецизна оценка трябва да съдържа, най - малко качествена оценка на несигурността.
2. Когато качествената оценка не показва ясно липсата на риск, или са нужнидопълнителни данни които да намалят несигурността или да се използват количествени методи.
Характеризиране на риска и оценка на „важността на доказателствата“
Последната стъпка от оценката на риска е цялостното му характеризиране, което да показва, дали необходимото ниво на сигурност за пчелите е достигнато. Следва да се започне с преценка, дали доказателствата сочат, че е малко вероятно да се наблюдава смъртност и ефект върху репродукцията на пчелите.

Архив