17-03-2015

 
 
Научният комитет на EFSA прие препоръки за прозрачност при оценката на риска, предназначени за ръководство на бъдещата работа на EFSA, научния му комитет и панелите и другите материали, изготвяни от EFSA. Те са структурирани в две становища по научните и процедурни аспекти по оценката на риска.

Становището по прозрачността в научните аспекти на оценката на риска (виж тук: transparencyinscientificaspects) беше публикувано през април 2009 г. То се занимава с общите принципи в различни области, които Научният комитет счита за приложими към всички научни документи на EFSA:
 • Общи аспекти – например оценката на риска трябва да бъде разбираема и възпроизводима, да използва стандартизирани процедури и терминология.
 • Обхват и цели – трябва да бъдат документирани и изяснени със заявителя, ако е необходимо.
 • Данни и източници на данни – трябва да бъдат описани и реферирани, оценени за качество и релевантност и да получат съответно тегло в становището.
 • Включване и изключване на данни – критериите за включване и изключване трябва да бъдат обяснени и да се даде рационална позиция, ако се изключват някои данни.
 • Хипотезите трябва да бъдат документирани и обяснени.
 • Процесът на оценка – причините, приложените изчисления или математическо моделиране трябва да бъдат обяснени и обосновани.
 • Заключенията на научно становище – трябва да се отнасят до характеристиките и да показват несигурностите или недостига на данни.
 • Становища, издавани от органи или комитети, различни от EFSAтрябва да бъдат вземани пред вид.
Становището по прозрачността в процедурните аспекти (виж тук: Theopinionontransparencyinproceduralaspects) на оценката на риска беше публикувано през май 2006 г. То обхваща различни процедурни аспекти, включително:
 • Обработка на заявки за научни становища – например първоначален анализ и изясняване на въпроса, откази и изменения.
 • Избор на квалифицирани независими експерти, които да отговарят за оценката.
 • Включване на ключовите играчи преди и по време на оценката на риска.
 • Аспекти на поверителността по време на процеса на оценка – например собствени данни, подавани от индустрията.
 • Процедури за приемане на становища.
 • Корекция и актуализиране на научни становища, които вече са били приети от научния комитет или панелите.
Тези две становища са част от цялостната рамка за добра практика при оценка на риска, подкрепена от множество препоръки от научния комитет.
 

Архив