17-03-2015

  
Изказване на Катрин Геслен-Ланеел, Изпълнителен директор на EFSA
Уважаеми г-н Председател, представители на Министерствата на труда, здравеопазването, социалните дейности и околната среда, земята и морето на Италия, член на Европейския Парламент, представител на Европейската комисия, колеги от ФАО и СЗО.

Въведение

Голямо удоволствие е за мен да бъда днес тук с Вас, в Рим и да открия общия семинар с нашите колеги от ФАО и СЗО. В четвъртък ще честваме Световния ден на храните, а тази година темата му обединява два свързани аспекта на осигуреността на храните, именно промяната в климата и производството на биоенергия. Навременно е, съответно, че ние разглеждаме промяната в климата във връзка с безопасността на храните и водите и с храненето.

Глобалната природа на предизвикателството, поставено от промяната в климата, подчертава важността на международното сътрудничество, за да се гарантира, че сме подходящо подготвени за бъдещите предичвикателства, с които ще се срещнем.

Основната цел на EFSA е защитата на потребителите и, в качеството ми на Изпълнителен директор, имам привилегията да ръководя организация, която се е посветила на снабдяването с безопасни и здравословни храни, произвеждани по устойчив начин. Чрез представянето на управляващите риска на висококачествени научни съвети, ние гарантираме, че политиките на Европа в областта на общественото здраве, свързани с храните, лежат на стабилна основа от данни.

Обосновка

Накратко – както много от Вас знаят – EFSA беше създадена от Европейския съюз през 2002 за укрепване на защитата на потребителите и да увеличи надеждността на снабдяването с храни в ЕС както за вътрешния пазар, така и за търговските партньори. EFSA е организация, основана на наука и качеството и прозрачността на тази наука са критични за целия ЕС, за да може да осигури безопасността на хранителните си доставки.

Един от ключовите принципи при създаването на EFSA е функционалното разделяне на оценката на риска и управлението на риска. Нашата роля е ясно определена като оценител на риска в ЕС и, чрез научните си становища и други научни разработки, ние подпомагаме Европейската комисия, Парламента на Европа и страните членки при вземане на ефективни, подходящи и навременни управленски решения. Сега ние имаме капацитет да изпълняваме тези задачи с персонала си от 370 души в Парма и 1000 независими научни експерти, допринасящи за работата на нашите панели и работни групи, които са изготвили над 1000 становища и доклади и са оценили многобройни молби, от които 2200 само за ароматизанти.

Промяна в климата и оценка на риска

Широко прието е, че нашият климат се променя и процесът може да се ускори много през 21 век. А промяната в климата е много повече от “глобално затопляне”, ще се повиши и вероятността за екстремни климатични събития.Можем да прогнозираме, че това ще има влияние не само върху земеделското производство, а и върху храните и фуражите. В следствие на това, намаляването на наличността и качеството на храните може неблагоприятно да повлияе върху хранителния статус. Докато цялата хранителна верига вероятно ще бъде засегната, прогнозират се определени проблеми в здравето на растенията, биологични опасности, замърсители в храни, здраве на животните и използването на пестициди.

Бих искала да спомена как промените в климата могат да повлияят на работата на EFSA в само две ключови области: здраве на животните и растенията.Промените в световната температура, наличността на вода и нивата на СО2 имат потенциала да влияят значително върху поведението на патогените и векторите и, следователно, могат да се очакват промени в разпространението на болести по животните и зоонозите.Синият език в северна Европа изостри вниманието ни в тази посока. Тежестта на инфекциозните болести по животните може да се увеличи поради комплекснот взаимодействие на фактори като топлинен стрес, наличност на нутриенти и вода. Това може да рефлектира в промени в използването на ветеринарни лекарства – важен проблем за всички нас.

По подобен начин могат да бъдат засегнати и земеделските култури: прогнозират се промени в начина на поведение на болестите по растенията, добивите, поведението на вектори и патогени, качество на почвите и начините на напояване.В резултат на това, възможно с да се променят моделите на използване на пестициди, което е ново предизвикателство пред оценителите на риска.

Ясно е, че органите по оценка на риска ще срещнат нови предизвикателства и е наложително при разработването на стратегиите за отговор на тези предизвикателства да преглеждаме и да продължаваме да развиваме методологиите за оценка на риска, за да гарантираме годността им за целта. EFSA трябва да гарантира, че има достъп до експертиза за влиянието на промяната в климата в научните си панели и работни групи важно съображение, когато подновяваме панелите си догодина.

Научно сътрудничество и данни

Поради глобалната природа на промяната в климата, международното сътрудничество – и със страните членки, и с трети страни, ще бъде изключително важно при оценката и управлението на произтичащите рискове. EFSA е решен да укрепи връзките си със страните членки, европейските институции, организации от страните членки и трети страни за споделяне на информация, данни и най-добра практика, идентифициране на възникващи рискове и развиване на устойчиви комуникации. За тази цел той създаде ефективни мрежи, обхващащи повече от 1000 експерти, 30 национални агенции и 200 научни организации, които са особено необходими при подпомагането ни за разрешаване на проблеми като промяната в климата.

Особено важно е международната общност по оценка на риска да работи за необходимостите от данни и информация за промяната в климата и за попълване на празнотите. Ето защо EFSA работи с Обединения изследователски център на ЕК за оценка на техните климатични и географски данни. Тази година, в контекста на нашето сътрудничество със страните членки, ще стартираме проект, насочен към идентифициране на съществуващите данни и празноти в данните в областта на климата и географията.

Интегриран подход

EFSA
има широка интегрирана област на компетентност, обхващаща цялата хранителна верига от полето до аспектите на безопасността и хранителната стойност на храните на масата. И понеже рисковете често са взаимносвързани и комплексни, става особено важно да се разглеждат рисковете по интегриран начин. Една от силните страни на Органа е, че чрез мултидисциплинарните си панели и работни групи събира широката европейска експертиза, която покрива цялата хранителна верига. Нашият Научен комитет, чийто председател, Виторио Силано е тук днес, включва председателите на 10-те научни панели и има уникална роля в многопосочната обработка на проблемите.

Оценката на риска става все по-комплексна и научните несигурности следва да бъдат съответно разглеждани. Промяната в климата може да усложни тази ситуация. Например, промените в качеството на почвите могат да повлияят върху състава и разнообразието на хранителните култури, достъпни за преработвателите на храни с потенциални последици за хранителните технологии. Аналогично, загрижеността за оранжерийните ефекти може да доведе до промени в местните източници на храни, респективно в промени в доставките на храни. Екстремалните водни събития могат да доведат до повишаване на водното съдържание на зърнените култури, повишавайки опасността от заразяване с микотоксини. Всичките тези фактори – а мога да спомена и много други – ни задължават да изградим и развиваме този интегриран подход, за да имаме възможност за адекватна реакция.

Освен това, вероятно е, че, след като риска от заболявания, свързани с храните нараства с промяната в климата, EFSA ще трябва да разглежда и ползата, заедно с риска в оценките си.

Възникващ риск

Поради несигурностите, свързани с промяната в климата, една от ключовите области, в които EFSA има принос за безопасността на храните е раната идентификация, характеризиране и комуникация на възникващите рискове.
До сега, в началото на 2008 създадохме отдел, специализиран във възникващи рискове. Той ще укрепи дейностите на EFSA в области като промяната на климата, в сътрудничество с Европейската комисия, страните членки, други европейски агенции (Европейската агенция за лекарствата и Европейския център за превенция и контрол на заболяванията)и с международни организации като ФАО, СЗО и международната организация за здраве на животните.

Бърз отговор

Все по-ясно става, че промяната в климата може да резултира във внезапни екстремални климатични събития и е вероятно оценителите на риска и управляващите риска да трябва бързо да се занимаят с риска, свързан с тези събития. Бързият отговор е критичен и е ключова грижа на EFSA. Създадохме процедури за бързо проследяване за обработка на спешни проблеми с безопасността на храните и ги приложихме наскоро при проблемите с меламина и замърсеното слънчогледово олио.

Заключение

В стратегическия ни план 2009-2013, който разработваме в момента, EFSA отчита и анализира предизвикателствата, поставени от промяната в климата сред другите фактори. Планът в момента е поставен на уебсайта на EFSA за публично обсъждане и ще се радваме да получим Вашите коментари.
Той представя виждането как, използвайки по интегриран начин нашата мултидисциплинарна експертиза, да подпомагаме управляващите риска за защита на хранителната верига.

Искам да благодаря на СЗО и ФАО за организиране на този семинар с нас и очаквам много интересна и стимулираща дискусия.

Благодаря за вниманието.
Публикувано на 14 октомври 2008
 

Архив