28-09-2020

 На 17 септември 2020г. на сайта на Европейската комисия за обществени поръчки и грантове беше публикуван документ по програма Хоризонт 2020, свързан с т.нар. Зелена Сделка.  Тази покана предоставя възможност за развиване на научните изследвания и иновациите, според целите на зелената сделка на ЕС, като например тези, свързани със стратегията ,,От фермата до трапезата’’, стратегията за биологичното разнообразие или редуцирането на замърсяването на околната среда.

Повече подробности по темите на тази покана могат да бъдат открити на следната електронна страница https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=H2020-LC-GD-2020;sortQuery=submissionStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState, а крайните срокове за участие са посочени тук - https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-cc-activities_en.pdf ).

Специфичните теми по програма Хоризонт 2020, които са в сферата на дейност на EFSA  са директно достъпни чрез изследователската платформа на EFSA: http://www.efsa.europa.eu/en/engage/research-platform

За въпроси или разяснения по тази или по други покани по  програма Хоризонт 2020, можете да се обърнете към Специализираната служба към Комисията (https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/contact/research-enquiry-service-and-participant-validation_en) и/ или към мрежата от Национални контактни точки по програма Хоризонт 2020 в държавите членки (https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/support/ncp ).

 

Национален контактен център на EFSA
Център за оценка на риска по хранителната верига
Министерство на земеделието, храните и горите
Бул. Цар Борис III, 136
1618, София
БЪЛГАРИЯ
EFSAfocalpoint@mzh.government.bg
http://corhv.government.bg/
http://focalpointbg.com/

Архив