19-11-2020

През ноември 2020 г. EFSA публикува следната информация в областта на ГМО: 

  1. Научно становище на тема “Адекватност и приложимост на съществуващите насоки на EFSA за молекулярната характеристика, оценката на риска за околната среда и мониторинга на околната среда след пускането на пазара при оценката на безопасността на генетично модифицирани насекоми, получени чрез gene drive”, достъпно на следния линк: https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/6297. Разработването на становището е предшествано от обществено обсъждане, открито за коментари, резултатите от което са публикувани в:
  2. Технически доклад “Резултати от общественото обсъждане на проектостановището относно адекватност и приложимост на съществуващите насоки на EFSA за молекулярната характеристика, оценката на риска за околната среда и мониторинга на околната среда след пускането на пазара при оценката на безопасността на генетично модифицирани насекоми, получени чрез gene drive”, достъпен на следния линк: https://www.efsa.europa.eu/en/supporting/pub/en-1939
  3. Новини от EFSA, достъпни на https://www.efsa.europa.eu/en/news/efsa-advises-risk-assessment-engineered-gene-drives, със следните основни съобщения:
    • Съществуващите насоки на EFSA за оценка на риска от генетично модифицирани животни са адекватни за оценка на рисковете, свързани с генетично модифицираните чрез gene drive насекоми. Необходимо е разработването на допълнителни насоки за някои области като молекулярна характеристика, оценка на риска за околната среда и мониторинг на околната среда след пускане на пазара;
    • Настоящите проучвания са фокусирани върху вмъкването на определени гени в популации от насекоми, а до използването на тази технология в практиката се очаква да изминат няколко години;
    • Научното становище на EFSA е разработено с участието на научната общност и заинтересованите страни.

 

Национален контактен център на EFSA
Център за оценка на риска по хранителната верига
Министерство на земеделието, храните и горите
Бул. Цар Борис III, 136
1618, София
БЪЛГАРИЯ
EFSAfocalpoint@mzh.government.bg
http://corhv.government.bg/
http://focalpointbg.com/

Архив