14-05-2020

На 13 май 2020г. EFSA публикува научно становище в областта на общественото здравеопазване относно наличието на Охратоксин А (ОТА) в храни. Новите налични данни предполагат, че OTA може да бъде генотоксичен чрез директно увреждане на ДНК. Потвърдено в също, че Охратоксин А може да бъде канцерогенен за бъбреците. Поради това беше изчислен праг на експозиция, който служи като инструмент за оценителите на риска, когато се прави оценка на възможните рискове, произтичащи от наличието на вещества в храни и фуражи, които са както генотоксични, така и канцерогенни. Научното становище на EFSA е достъпно тук - https://www.efsa.europa.eu/en/news/ochratoxin-food-public-health-risks-assessed

 

Ochratoxin A in food: public health risks assessed | European Food

www.efsa.europa.eu

EFSA has published a scientific opinion on public health risks related to the presence of ochratoxin A (OTA) in food – a mycotoxin naturally produced by moulds

 

 

Национален контактен център на EFSA
Център за оценка на риска по хранителната верига
Министерство на земеделието, храните и горите
Бул. Цар Борис III, 136
1618, София
БЪЛГАРИЯ
EFSAfocalpoint@mzh.government.bg
http://corhv.government.bg/
http://focalpointbg.com/

Архив