10-05-2021

На 3 май EFSA публикува покана за участие с проектни предложения по грант Идентифициране на организациите, на които EFSA може да възложи да подобрят методите за събиране, управление и анализ на данните, които компетентните органи на държавите членки докладват на EFSA. (Identifying organisations that can be entrusted by EFSA to improve methods for collection, management and analysis of scientific data from Member State competent authorities reported to EFSA) с референтен номер GP/EFSA/DATA/2021/01.

Този грант има за цел да идентифицира организациите, на които могат да се възложат задачи по изброените по-долу три направления, при сключване на рамкови споразумения за партньорство с продължителност до 4 години:

∙             1: Подобрени методи за мониторинг на химикали/организми и за докладване;

∙             2: Подобрени трансфер и валидиране на данни (вкл. от големи файлове) при докладване на данни от мониторинг на химикали/организми;

∙             3: Хармонизирано събиране на данните за консумация на храни и състав на храните, като е възможно да се кандидатства по едно или повече от направленията.

Крайният срок за подаване на предложения по гранта е 25 юни 2021 г.

Подробна информация за участие в гранта, ръководство за кандидатите и съответните приложения към поканата са публикувани на електронната страница на EFSA, на следния линк:

https://www.efsa.europa.eu/en/art36grants/article36/gpefsadata202101-identifying-organisations-can-be-entrusted-efsa-improve

 

Национален контактен център на EFSA
Център за оценка на риска по хранителната верига
Министерство на земеделието, храните и горите
Бул. Цар Борис III, 136
1618, София
БЪЛГАРИЯ
EFSAfocalpoint@mzh.government.bg
http://corhv.government.bg/
http://focalpointbg.com/

Архив