23-02-2022

Научният комитет на EFSA започна открита консултация по своя проект на Ръководство за използване на подхода на референтната доза при оценка на риска (Benchmark Dose approach – BMD).

Предвижда се консултацията да остане отворена в продължение на 7 седмици, до понеделник, 11 април 2022 г. със следния обхват: първоначално ръководството е публикувано през 2009 г., след което е актуализирано през 2017 г. Целта на тази нова актуализация е да го приведе в съответствие с международно договорените концепции, описани в наскоро ревизираната пета глава, която се отнася за оценка на доза-отговор в Международната програма за химическа безопасност на СЗО (Критерии за здравето на околната среда 240 – СЗО, 2020 г.), и следователно да хармонизира допълнително подхода на EFSA с този на неговите международни партньори.

Основната промяна в сравнение с предишното Ръководство (Научен комитет на EFSA, 2017 г.) се отнася до раздел 2.5, в който се препоръчва в парадигмата за осредняване на честотата в Бейсовия статистически модел (Bayesian model averaging paradigm) за анализ на BMD, да се добави нов раздел – 2.6, насочващ ползвателите на модела стъпка по стъпка при поетапно извършване на оценка на BMD по отношение на  осредняването в Бейсовия модел.

Тази обществена консултация е насочена към компетентните органи на държавите-членки на ЕС, сродните на EFSA агенции (European Medicines Agency, European Chemicals Agency, European Centre for Disease Prevention and Control, European Environmental Agency) и други международни партньори, като има за цел да разшири консенсуса относно подхода BMD и да осигури хармонизирани резултати от оценките на риска в частта им реакция доза-отговор.

Всички получени коментари ще бъдат използвани за финализирането на Ръководството като ще бъде публикуван технически доклад, обобщаващ резултата от консултацията.

Допълнително информация можете да намерите на следния линк: draft Guidance on the use of the Benchmark Dose approach in risk assessment.

-----

Национален контактен център на EFSA
Център за оценка на риска по хранителната верига
Министерство на земеделието, храните и горите
Бул. Цар Борис III, 136
1618, София
БЪЛГАРИЯ
EFSAfocalpoint@mzh.government.bg
http://corhv.government.bg/
http://focalpointbg.com/

Архив