17-03-2015Краен срок: 30 април 2010 г.
Самия документ можете да намерите ТУК - Document


GMO Панелът на EFSA публикува за публична консултация проект за научно становище за оценката на потенциалните въздействия на генетично модифицирани (GM) растения върху не-таргетни организми (NTO).
Целта на научното становище е да представи научна рецензия на настоящото Ръководство на Панела GMO за оценка на риска за околната среда (ERA), с ударение върху потенциалните въздействия на GM растения върху NTO; да предложи критерии за избор на NTO и да осигури научна основа за стандартизирана методология за тестове. Тази инициатива беше предприета в отговор на необходимостта и искането от страна на широк кръг ключови играчи, включително Европейската комисия, страните членки и заявителите. Панелът GMO взе пред вид необходимостта от ясни обективни цели, за които да се разработят крайни точки за оценка и измерване; необходимостта от иницииране на научна оценка на риска чрез определяне на хипотеза, която може да бъде проверена; критерии за подбор на тестови видове и екологични функционални групи; подходящи лабораторни и полеви изследвания за събиране на релевантни данни за NTO; и използването на статистически техники, които да са част от дизайна на опита. Панелът GMO разгледа различните подходи и методологии за ERA на NTO, описани в литературата и предложи подходи за оценка на риска въз основа на избор на функционални групи и индивидуални видове в рамките на стъпаловиден подход. Настоящото научно становище предоставя ръководство за оценителите на риска за оценка на потенциалните ефекти на GM растения върху NTO, заедно с обосновка на изискванията към данните за извършване на задълбочена ERA за NTO. В това отношение, заключенията и насоките за кандидатстващите, описани в настоящото становище, бяха обединени в проекта за Ръководство на Панела GMO на EFSA за ERA на GM растения (понастоящем дадено за публична консултация заедно с този документ).
В съответствие с политиката на EFSA за отвореност и прозрачност и за да може EFSA да получи коментари от научната общност и всички ключови играчи, EFSA стартира публична консултация по проекта за становище, разработен от Панела GMO на EFSA.
Заинтересованите страни са поканени да подадат писмени коментари до 30 април 2010 г. Моля, използвайте единствено електронния формуляр, предоставен с документите, за подаване на коментари и указвайте номерата на редове и страници. Моля, имайте пред вид, че коментари, подадени по електронна или обикновена поща не могат да бъдат взети пред вид, както и че подадени коментари няма да бъдат разглеждани, ако:
•    Са подадени след крайния срок, указан в поканата,
•    Са представени в каквато и да е форма, различна от тази, указана в инструкциите и формуляра,
•    Не са свързани със съдържанието на документа,
•    Съдържат оплаквания срещу институции, персонални обвинения, нерелевантни или обидни изявления или материали,
•    Касаят политически аспекти или аспекти на управлението на риска, които са извън сферата на действие на EFSA.
След завършване на публичната консултация, ще бъде изготвен обобщен доклад за коментарите.
Освен това, моля имайте пред вид, че:
•    Коментари, подадени повече от веднъж от един и същ подател, ще се появят в доклада само веднъж,
•    Коментари, подадени от индивиди като частни лица, ще бъдат публикувани анонимно,
•    Коментари, подадени официално от името на организация, ще бъдат публикувани от името на тази организация.
EFSA ще оцени всички релевантни коментари от заинтересованите страни, подадени в съответствие с горните критерии. Коментарите ще бъдат оценени от отговорния отдел и ще се вземат пред вид при разширяване на научното качество на документите. Следвайки тази процедура, EFSA ще публикува получените релевантни коментари, както и кратък отчет за резултатите от консултацията.


За подаване на коментари, използвайте долния линк:
Submit Comments

Архив