17-01-2019

Статус на националната колекция от растителни генетични ресурси в европейския електронен каталог EURISCO - гл. ас. д-р Николая Велчева, Национално контактно лице в EURISCO Институт по растителни генетични ресурси „К. Малков“ – гр. Садово

Връзка между ветеринарномедицинската хигиена и патоетологията при отглеждане на животните и осигуряванe благополучието им - Красимира Узунова, Ветеринарномедицински факултет, секция “ВХТЖ и ЕЗХОЖ” , Тракийски  университет, Стара Загора

Торенето като фактор определящ  добива и качеството на продукцията при средно- ранно полско производство на домати - Митова Ив., Н. Динев, ИПАЗР "Н. Пушкаров"- София

Архив