17-03-2015

Изявление на EFSA


Eвропейски орган по безопасност на храните

Европейски орган по безопасност на храните (EFSA), Парма, Италия

Резюме

На 07 май 2009, EFSA издаде становище за потенциален риск за общественото здраве поради присъствието на никотин в диворастящи гъби. Китайските власти повдигнаха въпроси по отношени ена това становище на EFSA. Позицията на Китай беше изяснена чрез писмо до Европейската комисия. Европейската комисия поиска от EFSA материал за отговор на писмото до китайските власти. Коментарите на китайските власти се отнасяха главно до определянето от страна на EFSA на остра референтна доза (ARfD) от 0.0008 mg/kg телесно тегло (b.w.) на ден за никотин.

По-специално, китайските власти коментираха, че EFSA е трябвало да използва множител за корекция 20% вместо 44% за екстраполиране на интравенозната експозиция  към орална експозиция. EFSA поддържа мнение, обаче, че оралната бионаличност варира между 20 и 45%. За да се защити здравето на хората и по-специално на децата, EFSA приложи консервативен подход за оценката при избора на 44% бионаличност, т.е. по-високата доза от наблюдавания интервал.

Китайските власти коментираха също, че най-ниското ниво, на което са наблюдавани вредни ефекти (LOAEL), избрано от EFSA не е подходящо. Избраното LOAEL резултира в ускорена сърдечна честота. EFSA разглежда този ефект като фармакологичен по природа и не задължително опасен. Все пак, EFSA разглежда такива ефекти, когато са неочаквано предизвикани от храна, особено у деца, като нежелателни.

EFSA следователно потвърждава предишната определена ARfD от 0.0008 mg/kg b.w. дневно за никотин.

Ключови думи

Никотин, диворастящи гъби, Boletus edulis, остра референтна доза (ARfD)

Архив