17-03-2015

 

 

 

 

 

 

Растителните продукти и получаваните препарати , произвеждани от растения, водорасли, гъби и лишеи, са широко достъпни на пазара на ЕС под формата на хранителни добавки. Като пример могат да се посочат гингко, чесън, кантарион и женшен. Такива продукти обикновено носят етикет като природни храни и са обявени множество претенции за възможни ползи за здравето. Те могат да бъдат закупени без рецепта в аптеки, супермаркети, специализирани магазини и чрез Интернет.

Макар че много от тези продукти имат стари традиции в Европа, съществуват съмнения по отношение на безопасността и качеството им. Те включват риск от химично или микробиологично замърсяване и необходимостта да се гарантира, че концентрациите на биоактивните вещества са в безопасни граници.

Рамката на ЕС

Законодателната система на ЕС не предполага разрешителна процедура, централизирана на ниво ЕС, за използването на растителни продукти и препарати в храни. Все пак, обаче, използването на растителни продукти и препарати в храни трябва да отговаря на общите изисквания, заложени в Регламента, определящ общите принципи и изисквания на Закона за храните и създаващ Европейския орган по безопасност на храните (Регламент (EC) No 178/2002). Това, между другото, предава основната юридическа отговорност за безопасността на продуктите на пазара на бизнес операторите.

Роля и дейности на EFSA

Работата на EFSA в тази област цели да осигури научен подход на всяка организация, оценяваща безопасността на растителни съставки. Той осигури критериите, които трябва да се имат пред вид при работата по определяне на безопасното използване на растителни продукти и препарати. Тази работа беше започната когато членовете на Консултативния съвет на EFSA подчертаха необходимостта от научно ръководство за оценка на безопасността на растителните продукти.

През септември 2009 г. EFSA публикува инструментариум за подпомагане на оценката на безопасността на растителни продукти и препарати, предназначени за използване в хранителни добавки. Работата беше предприета по инициатива на EFSA. Инструментариумът се състои от

 • Ръководство, идентифициращо данните, необходими за оценка на безопасността на растителните продукти и предлагащо научен подход за оценка на безопасността. То дава и набор от критерии за приоритизиране на растителните продукти за оценка на безопасността.
 • Доклад, съдържащ примери, показващи как да се прилага предложения научен подход.
 • Компендиум на растителни продукти, за които има сведения, че съдържат вещества, които представляват опасност за здравето, когато се използват в храни или хранителни добавки.

Работата на EFSA във времето

 • Юни: Научният комитет на EFSA публикува материал за дискусия за растителните продукти и препарати, широко използвани в хранителни добавки и подобни продукти. Той изрази загриженост по проблемите на безопасността и качеството и подчерта необходимостта от по-добро характеризиране на продуктите на пазара и за хармонизиране на подходите за оценка на риска и информацията за потребителите.
 • Октомвриr 2004: Материалът за дискусия беше представен на членовете на Консултативния съвет, които потвърдиха важността на проблемите, разглеждани в материала, за техните страни.
 • Август 2005: EFSA възлага на Научния комитет да разработи научнообоснован инструментариум за оценка на безопасността на растителни продукти и препарати.
 • Декември 2007 - февруари 2008: EFSA стартира обществена консултация по предложения подход за оценка на безопасността на растителни препарати
 • Април 2008: Създава се международна работна група по растителни продукти и препарати за тестване на предложения подход за оценка на безопасността върху известен брой растителни продукти и за разширяване на Компендиума.
 • Юни 2008: EFSA публикува актуализираното ръководство, заедно с коментарите, дадени от ключовите играчи и обобщен отчет за това как са били взети пред вид.
 • Май 2009: Международната работна група дава препоръките си на Изпълнителния директор на EFSA, състоящи се от:
  • Съвети за адекватността на предложения подход за оценка на безопасността на растителни продукти и препарати
  • Доклад, показващ как да се прилага подхода на EFSA върху избрани примери
  • Актуализиран компендиум на растителни продукти, за които има сведения, че съдържат вещества, които могат да застрашат здравето
 • Юли 2009: Научният комитет приема ръководството за оценка на безопасността на растителни продукти и препарати, предназначени за използване като съставки в хранителни добавки. Окончателният документ взема пред вид препоръките на международната работна група.
 • Ноември 2009: EFSA провежда работно съвещание в Атина по растителни продукти и препарати, използвани като съставки в хранителни добавки, където беше представено ръководството. Представители на органите по безопасност на храните на страните членки, на Европейската комисия, на Европейската агенция по лекарствата и производители на хранителни добавки, основани на растителни продукти обсъдиха как индустрията о компетентните органи в страните членки на ЕС могат да прилагат научния подход за оценка на безопасността, описан в документа. EFSA прикани участниците да използват предложения подход за пълна оценка на безопасността на растителни препарати и да осигурят обратна връзка за възможни усъвършенствания на ръководството.

Научни документи (виж на адрес)

Guidance on Safety assessment of botanicals* and botanical preparations** intended for use as ingredients in food supplements [1]
Published: 10 September 2009     Adopted: 22 July 2009

Материали за пресата (виж на адрес)

EFSA publishes guidance for assessing the safety of botanicals
10 September 2009

EFSA meets stakeholder organisations on claims and botanicals
4 March 2009

EFSA launches public consultation on botanicals
17 December 2007

Често задавани въпроси (виж на адрес)

Botanicals

Събития и съвещания (виж на адрес)

EFSA Workshop on Botanicals
24 November 2009
Athens

 

Архив