17-03-2015


Антимикробните средства, като антибиотиците, са вещества, използвани да убиват микроорганизмите или да спират растежа и размножаването им. Те се използват широко в хуманната и ветеринарната медицина за лечение на широк спектър от инфекциозни заболявания.

Резистентността към антимикробни средства касае способността на микроорганизмите да устояват на лечение с антимикробни средства. Свръхупотребата или неправилното приложение на антибиотиците се свързва с появата и разпространението на микроорганизми, които са резистентни към тях, което прави лечението неефективно и създава сериозен риск за общественото здраве. Добре известен пример за бактерия, която е придобила резистентност към множество антибиотици е метицилин-резистентна Staphylococcus aureus (MRSA).

Резистентните бактерии могат да се разпространят по много пътища. Когато в зоонотични бактерии, присъстващи в животни и храни, се появи резистентност към антимикробни средства, това може да компрометира ефективното лечение на инфекциозни заболявания у хора.

В областта на безопасността на храните, политиците трябва да защитават консуматорите от рисковете, свързани с хранителната верига и да определят най-добрите опции за контрол за намаляване на такива рискове. Учените и оценяващите риска изследват факторите, които могат да доведат до присъствие на бактерии, резистентни на антимикробни средства, в храни и животни, за да подготвят подходящи научни съвети за вземащите решенията.

Ролята на EFSA

EFSA осигурява независима научна подкрепа и съвети за управляващите риска за рисковете за здравето на хора и животни, свързани с възможното възникване, разпространение и предаване на резистентност към антимикробни средства в хранителната верига и в животински популации. EFSA използва интегриран подход в работата си по въпроса, включвайки Научните си панели и отдели, тъй като това засяга цялата хранителна верига.

В работата си EFSA си сътрудничи тясно с други европейски агенции като Европейския център за превенция и контрол на болестите (ECDC) и Европейската агенция по лекарствата (EMA).

 

Мониторинг и анализ на резистентността към антимикробни средства в хранителната верига

Отделът по биологичен мониторинг на EFSA мониторира и анализира ситуацията с резистентността към антимикробни средства в храни и животни в цяла Европа. Този отдел е подпомаган от Работната група на EFSA по събиране на данни за зоонози: паневропейска мрежа от национални представители на страните членки на ЕС, други държави, както и СЗО и Световната организация за здраве на животните (OIE).

Въз основа на данните, събрани от страните членки на ЕС EFSA, в сътрудничество с ECDC изготвя Обобщаващ доклад на ЕС за зоонотични инфекции, взривове на заболявания, свързани с храни и резистентност към антимикробни средства, илюстрирайки развиващата се ситуация в Европа. EFSA публикува и основни изследвания за разпространението на резистентност към антимикробни средства в ЕС в специфични животински популации, например MRSA в прасета и осигурява насоки за националните органи за провеждане на дейностите по мониторинг и отчитане.

Научните панели на EFSA разглеждат годишните доклади и дават препоръки за мерки за превенция и намаляване.

Оценка на риска и препоръки

Научните панели на EFSA оценяват риска от резистентност на антимикробни средства и дават научни съвети за опции за контрол по искане на управляващите риска или по своя инициатива. Тази работа включва оценки на риска от Панела по биологични опасности за резистентност към антимикробни средства в храните за хора и животни и значението за общественото здраве на MRSA в животни и храни, фокусирайки се върху специфичния вид MRSA, открит в животни, отглеждани за храна. Панелът по добавки и продукти или вещества, използвани в храни за животни оценява безопасността на добавките към храни за животни, включително рисковете, свързани с резистентността към антибиотици, там където участват микроорганизми.

EFSA, ECDC, EMA и Научният комитет на Европейската комисия по възникващи и новоидентифицирани рискове за здравето (SCENIHR) също публикуваха общо научно становище по резистентността към антимикробни средства, насочен към инфекции, които могат да се предадат на хора от животни и храни (т.е. зоонози).

EFSA работи с ключови актьори от ЕС за намаляване на резистентността към антимикробни средства

През 2001 Европейската комисия пусна стратегия на ЕС за борба с резистентността към антимикробни средства в защита на здравето на хора, животни и растения. Тя включваше премахване на използването на антибиотици за немедицински цели при животни и обхващаше множество действия на ЕС и национално ниво в областта на събиране на данни, надзор, изследвания и повишаване на информираността.

 

Законодателството на ЕС за хранене на животните забрани използване на антибиотици за промоция на растежа в храни за животни от януари 2006.

 

През 2007, Отделът за биологичен мониторинг на EFSA публикува спецификации за хармонизиран мониторинг на резистентността към антимикробни средства при две важни зоонотични бактерии – Salmonella and Campylobacter – в животни и храни.

 

През 2008 Панелът по биологични опасности на EFSA издаде становище, изследващо как храната може да стане средство за предаване на бактерии, резистентни към антимикробни средства, на хора. Той даде препоръки за превенция и контрол на предаването, очертавайки добрите хигиенни практики на всички етапи от хранителната верига като критичен фактор за превенция и контрол. Панелът по биологичен мониторинг на EFSA публикува още спецификации за хармонизиран мониторинг на резистентността към антимикробни средства в Escherichia coli и бактерии ентерококи в животни и храни.

ECDC организира първият ежегоден Европейски ден за информираност за антибиотици (18 ноември) за повишаване на информираността за заплахата за общественото здраве от резистентността към антимикробни средства и разумното използване на антибиотици.

 

През 2009 Панелът по биологични опасности оцени значението за общественото здраве от MRSA в животни и храни. Заключението бе, че MRSA, свързана с добитъка е само малък дял от всички регистрирани инфекции с MRSA в ЕС със значими разлики между страните членки. Отделът по биологичен мониторинг на EFSA също публикува базово изследване за MRSA в прасета.

В общо становище на EFSA, ECDC, EMA и Научния комитет по възникващи и новоидентифицирани здравни рискове се потвърждава, че резистентността към антимикробни средства се увеличава по целия свят и възбужда особена загриженост в хуманната медицина за резистентност на бактерии към антибиотици, използвани за лечение на инфекции със Salmonella и Campylobacter – двете най-често регистрирани зоонотични инфекции в Европа.

 

През 2010, EFSA публикува първите Обобщаващи доклади на ЕС за резистентност към антимикробни средства в зоонотични бактерии в животни и храни за периода 2004-2008.

 

През 2011 EFSA и ECDC създадоха първия си общ доклад за резистентност към антимикробни средства в зоонотични бактерии, засягащи хора, животни и храни. Високи нива на резистентност бяха намерени в животни за Salmonella и неболестотворни E. Coli, докато за Campylobacter бяха отчетени високи нива и при животни, и при хора. Докладът има важен принос за работата на ниво ЕС и подпомага Европейската комисия, тъй като разработва предложенията й за действия против резистентността към антимикробни средства.

Рамка на ЕС

Европейската комисия стартира Стратегия на ЕС за борба срещу заплахата от резистентността към антимикробни средства за здравето на хора, животни и растения. Тя включва спиране на употребата на антибиотици за немедицински цели при животни (например използването им във фуражи за промоция на растежа) и обхваща множество дейности в областта на събиране на данни, надзор, изследване и повишаване на информираността. Мерките, които трябва да се вземат от страните членки в хуманната медицина са очертани в препоръка за разумно използване на антибиотици.

В борбата срещу резистентността към противомикробни средства има действащи мерки, свързани с хранителната верига. Законодателство на ЕС за зоонозиболести по животните или инфекции, които могат да се предават между животни и хора – задължава страните членки да мониторират тенденциите в резистентността при зоонози и други агенти, които могат да представляват заплаха за общественото здраве.

На международно ниво, държавите си сътрудничат чрез междуправителствена работна група по резистентност към противомикробни средства, която докладва на комисията Codex Alimentarius. ЕС и САЩ са създали и трансатлантическа работна група по проблеми на резистентността към антимикробни средства.

Архив